Printíseachtaí

Printíseachtaí

Is é printíseacht an bealach aitheanta ina gcuirtear oiliúint ar dhaoine go ndéanfar ceardaithe oilte díobh in Éirinn. Tá freagracht reachtúil ar Solas as na cláir Phrintíseachta a bhainistiú go náisiúnta. Tá Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin freagrach as bainistíocht laethúil cláir phrintíseachta reachtúla ar leibhéal réigiúnach.

Príomhghnéithhe printíseachtaí náisiúnta

  • Clár oideachais agus oiliúna struchtúraí é Printíseacht, a dhéanann foghlaim san ionad oibre a thabhairt le chéile agus a mhalartú le foghlaim in ionad oideachais nó oiliúna.
  • Tá seacht gcéim i bPrintíseachtaí Traidisiúnta: 4 chéim ar an láthair oibre leis an bhfostóir agus 3 chéim in Ionad Oiliúna/Coláiste.
  • Tá Printíseachtaí Nua a forbraíodh ó 2016 éagsúil ó thaobh riachtanais iontrála, faid agus céimeanna ar an láthair oibre agus as an láthair oibre. Mar shampla, printíseachtaí blocscaoilte iad roinnt díobh chun gur féidir freastal ar an gcoláiste agus printíseachtaí scaoilte lae roinnt eile díobh (ina bhfreastalaíonn tú ar an gcoláiste lá nó dhó sa tseachtain agus ina gcaitheann tú an chuid eile den tseachtain oibre ar an láthair oibre). Tá struchtúr gach cláir, anuas ar an bpróifíl ghairm bheatha, ar fáil ar an láithreán gréasáin Generation Apprenticeship ag www.apprenticeship.ie.
Image of Apprenticeship timeline

Na Tairbhí a bhaineann le printíseacht

Tuilleann printísigh airgead fad a fhoghlaimíonn siad agus foghlaimíonn siad scileanna luachmhara a ullmhaíonn don obair iad sa ghairm bheatha a roghnaigh siad. Cuireann printíseachtaí deiseanna ar fáil gairmeacha beatha spreagúla agus tairbheacha a fháil agus bíonn an fhoghlaim bunaithe ar an taithí phraiticiúil a bhaineann le tabhairt faoi fhíorphost. Tá sonraí iomlána faoi na cláir Phrintíseachta go léir ar fáil

Riachtanais Iontrála

Is éagsúil a bhíonn riachtanais iontrála íosta, ag brath ar an ngairm/ngairm bheatha ar spéis leat é. I gcás Printíseachtaí Ceardaíochta Traidisiúnta, caithfidh tú a bheith ar a laghad 16 bliana d’aois agus caithfidh grád D, ar a laghad, a bheith bainte amach agat in aon chúig ábhar sa Teastas Sóisearach nó leibhéal comhionann d’oideachas foirmiúil a bheith bainte amach agat. Is féidir a áireamh leis seo dámhachtain iomlán leibhéal 3 nó Teastas Ginearálta an Mheánoideachais. I gcás printíseachtaí nua, is éagsúil a bhíonn an leibhéal íosta iontrála oideachais. Seiceáil riachtanais aonair na gclár, le do thoil.

Faigh printíseacht

Faigh printíseacht

Cabhair & Tacaíocht

Bheith i do phrintíseach

Bheith i do phrintíseach

Le bheith i do phrintíseach, caithfidh tú fostóir a aimsiú atá faofa ag SOLAS chun oiliúint a chur ar phrintísigh sa cheird a roghnaigh tú. Tá aonad Seirbhísí Printíseachta BOOCM freagrach as fostóirí agus printísigh a chlárú i gcontaetha an Chabháin agus Mhuineacháin. (Is féidir leat seiceáil má tá d’fhostóir ionchasach cláraithe trí theagmháil a dhéanamh le Seirbhísí Printíseachta, an Campas BOO, an Cabhán).

Tá láithreán gréasáin ag SOLAS anois atá tiomnaithe do dheiseanna poist atá ar fáil do phrintísigh ar féidir teacht orthu anseo: www.apprenticeshipjobs.ie.

Ní chuireann go leor fostóirí folúntais in airde mar gheall go ndéanann iarratasóirí ina gceantar áitiúil teagmháil leo, ach fógraíonn roinnt fostóirí folúntais, áfach, sna nuachtáin áitiúla agus ar láithreáin ghréasáin thiomnaithe earcaíochta, cosúil le Indeed.com agus jobs.ie

A luaithe a shásaíonn printíseach na critéir cháilitheacha oideachais, cuirfidh an fostóir tús leis an bpróiseas clárúcháin le Seirbhísí Printíseachta. I gcás roinnt ceirdeanna, caithfidh iarratasóirí Pas a bhaint amach i dTástáil Aitheanta Dathanna Ishihara.

Oiliúnt phrintíseachta a sholáthraítear go háitiúil

Oiliúnt phrintíseachta a sholáthraítear go háitiúil

Anuas ar Phrintíseachtaí Náisiúnta a bhainistiú, soláthraíonn BOOCM oiliúint freisin do roinnt Printíseachtaí Reachtúla go háitiúil sa Chabhán agus i Muineachán:

Image of Electrical Apprentices

Image of Electrical Apprentices

Cuireann BOOCM oiliúint Chéim 2 ar siúl faoi láthair do phrintísigh leictreacha ag Campas Breisoideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Institiúid Mhuineacháin. Tabhair faoi deara, le do thoil, go gcaithfidh tú bheith i do phrintíseach cláraithe le fostóir atá cláraithe le SOLAS chun páirt a ghlacadh in oiliúint Chéim 2.

Image of Accounting Apprentices

Image of Accounting Apprentices

This is a two-year apprenticeship programme comprising 1 day in college at Monaghan Institute and 4 days working with the employer. Interested applicants need to complete an expression of Interest Form in the first instance availablehere On completion the learner can achieve a QQI level 6 Advanced Certificate in Accounting.

Image of OEM Apprentices

Image of OEM Apprentices

Cuirtear seo ar siúl in Institiúid Mhuineacháin, tá an Phrintíseacht OEM dírithe ar na hearnálacha Déantúsaíochta Buntrealaimh agus Suiteála agus Seirbhísí.

Grúpa cuideachtaí Éireannacha iad Déantúsóirí Buntrealaimh (OEM), atá go príomha san Earnáil Innealtóireachta, a chuireann réitigh nuálacha agus phraiticiúla ar fáil do réimse fairsing riachtanais chustaiméirí. Ceannairí margaidh ina réimse iad go leor díobh, agus a dhíolann le margaí náisiúnta agus idirnáisiúnta. Idir FBManna agus gnólachtaí a reáchtálann teaghlaigh agus cuideachtaí níos mó atá iontu ó thaobh méide. Úsáidtear a dtáirgí sna tionscail talmhaíochta, iompair, láimhseála ábhar, chairéil, trealaimh tógála, phróiseála bia, láimhseála athchúrsála agus sna tionscail a bhaineann leo. Ta dhá phríomhaidhm ag an bPrintíseacht OEM:

  • Printísigh OEM oilte a sholáthar, a líonann an bhearna scileanna don tionscal OEM.
  • Conairí gairme agus bealaí dul chun cinn inchreidte a chur ar fáil do phrintísigh seo.

https://www.apprenticeship.ie/career-seekers/get-started/discover Mar Theicneoir OEM, cuirfear oiliúint ort i réimse éagsúil scileanna innealtóireachta chun réimse éagsúil comhábhar a chur le chéile, ina bhfuil réimse próiseas, chun buntrealamh a dhéantúsú agus tacú leo. Tabhair cuairt, le do thoil, ar www.oemapprenticeship.iechun teacht ar eolas breise.

Image of Commis Chef Apprentices

Image of Commis Chef Apprentices

Cuirtear é seo ar siúl in Institiúid an Chabháin, Clár printíseachta dhá bhliain é seo ina gcaitear 2 lá sa tseachtain sa choláiste (ó Mheán Fómhair go Meitheamh) agus 3 lá ag oibriú leis an bhfostóir. (Tabhair faoi deara go gcaitear 1 lá sa tseachtain sa choláiste agus go gcaitear 4 lá sa tseachtain ar an láthair oibre i mí Iúil agus Lúnasa). Ar chríochnú, is féidir leis an bhfoghlaimeoir Mórdhámhachtain Leibhéal 6 DCCÉ – Sainteastas sna hEalaíona Cócaireachta a bhaint amach. Chun teacht ar eolas breise, déan teagmháil leis an oifig Printíseachta trí ghlaoch ar 049 4353922 nó an nasc seo a leanas a chliceáil.

Faigh printíseacht

Cabhair & Tacaíocht

Déan Teagmháil Linn

Más spéis leat clárú do phrintíseacht, mar Fhostóir nó Printíseach, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le:

BOO Chabháin agus Mhuineacháin
Seirbhísí Printíseachta
T: 049-4353922
R: apprenticeships@cmetb.ie

An bhfuil cúnamh de dhíth ort?

Tá an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach ann chun cabhrú leat

An bhfuil cúnamh de dhíth ort?

Tá an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach ann chun cabhrú leat

Cabhair & Tacaíocht