Seirbhís um Dhearbhú Cáilíochta agus Feabhsúcháin

Seirbhís um Dhearbhú Cáilíochta agus Feabhsúcháin

Leagann an tseirbhís dearbhaithe agus feabhsúcháin cáilíochta ag an mBord Oideachais agus Oiliúna Muineacháin agus Muineachán síos mar a mhisean “chun Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin a chumasú chun oideachas agus oiliúint atá dírithe ar an bhfoghlaimeoir a sholáthar a chloíonn go comhsheasmhach leis na caighdeáin náisiúnta is airde”. Is léiriú é an aidhm sin ar thiomantas agus seirbhísí comhpháirteacha BOOCM chun cultúr cáilíochta a fhorbairt, rud a chinntíonn gur féidir le duine ar bith a ghlacann páirt i gcláir bhreisoideachais agus oiliúna, i suíomh ar bith de chuid BOOCM, a bheith cinnte go bhfaighidh siad eispéireas atá dearbhaithe ó thaobh cáilíochta de.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le cur chuige BOOCM maidir le dearbhú agus feabhsú cáilíochta, lean na naisc thíos.

Image of Quality Assurance and Enhancement Service Logo

Image of Quality Assurance and Enhancement Service Logo

QQI Inaugural Review: Provider Profile

QQI Inaugural Review: Provider Profile

Ag féachaint ar fhadhbanna?

Cliceáil anseo

QQI Inaugural Review: Self-Evaluation Report

QQI Inaugural Review: Self-Evaluation Report

Ag féachaint ar fhadhbanna?
Cliceáil anseo

Féach na naisc thíos chun rochtain a fháil ar na doiciméid:

Athbhreithniú Tionscnaimh DCCÉ

QQI Review Report 2021

QQI Action Plan

Téarmaí Tagartha

Comhairle Bainistíochta agus Cáilíochta Breisoideachais agus Oiliúna BOOCM – Téarmaí Tagartha

Foghrúpa Chomhairle Cáilíochta Breisoideachais agus Oiliúna BOOCM – Téarmaí Tagartha maidir le Dearbhú Cáilíochta

Foghrúpa Chomhairle Cáilíochta Breisoideachais agus Oiliúna BOOCM – Téarmaí Tagartha maidir le Pleanáil, Forbairt & Comhtháthú Clár

Lámhleabhar BOOCM um Nósanna Imeachta Dearbhaithe Cáilíochta do Phrintíseachtaí

Coiste Airgeadais BOOCM – Téarmaí Tagartha

Téarmaí Tagartha BOOCM don Choiste Iniúchóireachta agus Riosca

Pleananna um Fheabhsú Cáilíochta

Plean BOOCM um Fheabhsú Cáilíochta 2020 – 2021

Naisc chuig Tuarascáil Féinmheastóireachta Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin

Cás-Staidéir Bhreise:

 1. Case Study on Internal Audit of Policy Compliance 2020 (PDF)
 2. 2. Cás-Staidéar maidir leis an gClár Iar-Ardteistiméireachta Access (PDF)
 3. 3. Cás-Staidéar maidir le Freagairt BOOCM ar Covid-19 (PDF)
 4. 4. Cás-Staidéar maidir le Freagairt BOOCM ar Covid-19 – Tacaíocht um Fhoghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta (PDF)
 5. 5. Cás-Staidéar maidir le Rannpháirtíocht Páirtithe Leasmhara – Institiúid an Chabháin agus Coláiste Réigiún an Deiscirt (PDF)

Caibidil 3

ConexUs! ConexUs! – Eagrán 2 – Aibreán 2021 (PDF)

Scéim BOOCM um Rochtain agus Tacaíocht Forbartha Gairmiúil (PDF)

Cairt Chustaiméirí BOOCM um Breisoideachas agus Oiliúint (PDF)

Caibidil 4

Tuarascáil an Fhóraim Foghlaimeora AONTAS maidir le BOOCM 2019 (PDF)

Straitéis BOOCM um Fhoghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta (PDF)

Caibidil 5

Plean BOOCM um Leanúnachas Gnó mar Fhreagairt ar an Éigeandáil Covid-19 (PDF)

Sonraí maidir le Ceardlanna Oiliúna BOOCM do Theagascóirí maidir le Measúnú Malartach (PDF)

Meastóireacht maidir le Tionchar Covid-19 ar Theagasc, Foghlaim agus Measúnú in BOOCM Meitheamh 2020 (PDF)

Caibidil 6

Tuarascáil Féinmheastóireachta Fheidhmeannas BOOCM

Teistiméireachtaí Combilift (PDF)

Teistiméireachtaí McAree Engineering (PDF)

Teistiméireachtaí MDE Installations (PDF)

Cúlra

Image of Overview of Service Locations in Cavan and Monaghan

Image of Overview of Service Locations in Cavan and Monaghan

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin go foirmiúil i mí Iúil 2013 faoi fhorálacha an Achta um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013. Bunaíodh é nuair a rinneadh an dá Choiste Gairmoideachais i gCo. an Chabháin agus i gCo. Mhuineacháin a chumasc, agus chuir BOOCM aistriú na bhfeidhmeanna oiliúna ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí (BOOLM) i gcrích i mí mheán Fómhair 2015.

Soláthraíonn BOOCM réimse leathan seirbhísí oideachais agus oiliúna do bhreis agus 12,000 foghlaimeoir ar fud 11 iar-bhunscoil agus 14 ionad Breisoideachais agus Oiliúna. Soláthraíonn BOOCM réimse seirbhísí oibre don aos óg agus tá sé freagrach as an gclár Music Generation a chur ar fáil go háitiúil. Tagann Amharclann an Gharáiste, halla éisteachta ina bhfuil 289 suíochán, agus Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Tanagh faoi shainchúram BOOCM freisin. Chomh maith leis sin, soláthraíonn BOOCM oiliúint i bPríosún Oscailte Theach an Locháin i bpáirt le Seirbhís Phríosúin na hÉireann.

Mar cheann de na fostóirí is mó sa réigiún, agus 1,300 ball foirne lánaimseartha agus páirtaimseartha fostaithe ann, tá ról lárnach ag BOOCM i saol eacnamaíoch agus sóisialta réigiún an Chabháin-Mhuineacháin, chomh maith le réigiún an Teorainn agus réigiún an Oirthuaiscirt go ginearálta Dá bharr sin, is ríthábhachtach do rathúlacht BOOCM agus do rathúlacht na ngeilleagar áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta go gcothaítear iontaoibh agus muinín leanúnach sna cláir agus tacaíochtaí arna gcur ar fáil ag BOOCM.

Faoi stiúir an Stiúrthóra Breisoideachais agus Oiliúna, soláthraíonn Seirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna BOOCM réimse leathan clár agus tacaíochtaí lánaimseartha agus páirtaimseartha trí ghréasán d’ionaid mar a leagtar amach os cionn.

1a. Beartas Uileghabhálach um Cháilíocht Institiúide – Soláthar Leagáide & Forbairt Dearbhaithe Cáilíochta Reatha in BOOCM

I ndiaidh Choiste Gairmoideachais Chontae an Chabháin, Coiste Gairmoideachais Chontae Mhuineacháin agus iarSheirbhísí Oiliúna SOLAS i limistéar an Chabháin/Mhuineacháin a chónascadh, is soláthraí leagáide é BOOCM le haghaidh Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (DCCÉ), ag feidhmiú faoi cheithre chomhaontú ar leith um Dhearbhú Cáilíochta Chun a aidhm a bhaint amach i gcomhréir lena chroíphrionsabail, tá BOOCM dírithe ar chóras comhtháite um Dhearbhú Cáilíochta a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a mhonatóiriú ar fud BOOCM, córas a dhéanfaidh freastal ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí agus na bhfostóirí.

Mar thoradh ar an gcónascadh, tá na comhaontuithe leagáide um Dhearbhú Cáilíochta seo a leanas i bhfeidhm le DCCÉ ó bhí 2006 ann.

1 Comhaontú Dearbhaithe Cáilíochta FETAC – Institiúid an Chabháin

Cuid 1 – ina gcumhdaítear Cumarsáid; Comhionannas; Earcaíocht Foirne; Iontrálacha; Ionduchtúchán; Mí-úsáid Substaintí; Tinreamh; Aitheantas Réamhfhoghlama; Taithí Oibre; Forbairt, Soláthar agus Athbhreithniú Clár; Beartas agus Nósanna Imeachta maidir le Measúnacht, cliceáil anseo.

Cuid 2 – ina gcumhdaítear Treoirlínte do Theagascóirí maidir le Scrúduithe; Beartas agus Nósanna Imeachta maidir le Foghlaimeoirí a Chosaint; Féinmheastóireacht ar Chláir agus Seirbhísí; Riachtanais Speisialta Oideachais Pro-forma, Comhionannas Pro-forma cliceáil anseo. Chun a thuilleadh eolais a fháil maidir le hInstitiúid an Chabháin, déan teagmháil dhíreach leis an ionad.

2 Comhaontú Dearbhaithe Cáilíochta FETAC – Seirbhísí Oideachas Aosaigh – ena n-áirítear seirbhísí Ógtheagmhála atá bunaithe sa Chabhán.. Leathanach 1 – 51 cliceáil anseo. Leathanach 52 – 100 cliceáil anseoagus leathanaigh 101 – 135 cliceáil anseo.

3 Comhaontú Dearbhaithe Cáilíochta FETAC – Institiúid Mhuineacháin agus Oideachas Aosaigh Mhuineacháin & Seirbhísí Ógtheagmhála bunaithe i Muineacháin (le chéile)

Tagann Teach an Locháin, príosún oscailte atá lonnaithe sa Bhlaic, an Cabhán Thiar, faoi chomhaontú 2 thuas freisin.

Córais/comhaontuithe eile Dearbhaithe Cáilíochta atá i bhfeidhm: :

4 Seirbhísí Oiliúna BOOCM An Córas Idirthréimhseach um Dhearbhú Cáilíocht arna aistriú ó Ionad Bairr Feabhais um Scileanna Réigiúnacha agus Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí, Dún Dealgan go BOOCM i Mí Mheán Fómhair 2015

 • Creat Cáilíochta Ógtheagmhála
 • Na Córais Dearbhaithe Cáilíochta thuasluaite le Forais Cháiliúcháin neamhDCCÉ.(Chun tuilleadh eolais a fháil maidir leo sin, déan teagmháil le foireann Dearbhaithe Cáilíochta agus Feabhsaithe BOOCM).

Tá BOOCM tar éis dul i dteagmháil arís le Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (DCCÉ), an ghníomhaireacht stáir neamhspleách atá freagrach as cáilíocht agus cuntasacht a chur chun cinn i gcúrsaí oideachais agus oiliúna in Éirinn. Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le DCCÉ, téigh go www.qqi.ie. Is ceanglas reachtúil agus cuspóir cáilíochta de chuid BOOCM é a chinntiú go gcomhlíontar Croí-Threoirlínte Reachtúla um Dhearbhú Cáilíochta (Aibreán 2016) agus Treoirlínte Earnáilsonracha le haghaidh BOOanna (Bealtaine 2017).

1b. Beartais agus Nósanna Imeachta Athbhreithnithe um Dhearbhú Cáilíochta faoi sheirbhísí comhtháite BOOCM

Forbairt um Dhearbhú Cáilíochta

Image of Structure of Quality Assurance

Image of Structure of Quality Assurance

Agus an fhealsúnacht ‘go bhfuilimid go léir freagrach as cúrsaí cáilíochta,tá a fhios go rímhaith ag BOOCM cé chomh tábhachtach atá sé cultúr den cháilíocht a chruthú ar gach leibhéal san eagraíocht. Tá an fhealsúnacht seo chun cinn sa bhealach a fheidhmíonn BOOCM ar bhonn laethúil faoi mar a thacaítear leis tríd an misean, tríd an bhfís agus trí na croíluachanna de chuid na heagraíochta. Cuirtear tuilleadh béime ar an tiomantas seo don cháilíocht agus ar an bhfócas ar an gcáilíocht le ráiteas misin tiomanta Sheirbhís Dearbhaithe agus Feabhsaithe Cáilíochta BOOCM Tá an fhís seo á hoibríochtú trí struchtúr Fhoireann na Seirbhíse Dearbhaithe agus Feabhsaithe Cáilíochta mar thacaíocht tiomanta ar fud earnáil an Bhreisoideachais agus Oiliúna, agus a ról dírithe ar gach seirbhís a chumasú chun a soláthair cáilíochta féin a bhainistiú, agus mar sin, tionchar phrionsabal na coimhdeachta a uasmhéadú.

Tá sé seo á bhaint amach go gníomhach trí obair dhírithe Fhoireann na Seirbhíse Dearbhaithe agus Feabhsaithe Cáilíochta maidir le tacaíocht a thabhairt agus córas comhtháite Dearbhaithe agus Feabhsaithe Cáilíochta á fhorbairt ar fud earnáil an Bhreisoideachais agus Oiliúna. Ó thaobh modheolaíochta de, is é comhoibriú an phríomh-mhodheolaíocht atá in úsáid, mar aon le tacaíocht, rannpháirtíocht agus comhoibriú leanúnach ó na hionaid agus seirbhísí uile atá bunriachtanach dá ghlacadh agus rathúlacht fhadtéarmach.

Tacaíonn an cur chuige seo le hiarrachtaí leanúnacha chun cultúr na cáilíochta a neadú, agus tá FET Strategy, Strategic Performance Agreement (SPA) and Quality Improvement Plan (QIP) acting as key conduits for the achievement of the organisational and Quality Assurance and Enhancement mission statements, vision and core values.

Tá BOOCM tiomanta do thacar comhtháite beartas agus nósanna imeachta a fhorbairt i gcomhréir le Straitéis Bhreisoideachais agus Oiliúna BOOCM 2021-2024 agus is iad seo a leanas na croíphrionsabail um Dhearbhú Cáilíochta atá ina dtreoir don chur chuige i leith an Bhreisoideachais agus Oiliúna a phleanáil in BOOCM:

I gcomhréir lena mhisean, tá BOOCM tiomanta do chur chuige foghlaimeoirlárnach agus fostóirlárnach i leith an oideachais agus na hoiliúna a fhorbairt agus a sholáthar.

Tá forbairt agus soláthar clár fianaisebhunaithe mar bhonn eolais aige seo.

Tá na cláir a chuirtear ar fáil bunaithe ar an bhfostaíocht, i gcomhréir le pleananna forbartha lucht oibre agus tá siad ionchuimsitheach go gníomhach.

Tá an fhreagairt ar na ceanglais seo nuálach, solúbtha agus tráthúil.

Cuireann comhairliúchán bonn eolais faoin soláthar go léir, idir sholáthar inmheánach agus sholáthar seachtrach.

Tá sé mar aidhm ag próisis Dearbhaithe agus Feabhsaithe Cáilíochta a bheith trédhearcach agus cuntasach ar fud na seirbhísí go léir.

Is tionscnamh fadtéarmach é réimse cuimsitheach de bheartais agus nósanna imeachta dearbhaithe cáilíochta is coiteann d’eagraíocht BOOCM mar eintiteas iomlán comhtháite a fhorbairt. De réir agus a fhorbraítear agus a fhaomhtar an struchtúr rialachais iomchuí laistigh de BOOCM beartais agus nósanna imeachta nua comhchoiteanna, foilseofar iad ar an suíomh gréasáin seo agus cuirfear in ionad na mbeartas áitiúil atá i bhfeidhm faoi láthair agus a bhaineann go sonrach le gach ionad ar leith.

1c Cáilíocht a Sholáthar – Róil agus Freagrachtaí Dearbhaithe Cáilíochta in BOOCM

Image of Values of Quality Assurance

Image of Values of Quality Assurance

Tá foirne tiomnaithe de ghairmithe teagaisc agus foghlama mar bhonn den aistriú ó sholáthar leagáide go beartais agus nósanna imeachta comhtháite, agus cuireann siad béim shoiléir ar chúrsaí cáilíochta.

Is é Príomhfheidhmeannach BOOCM atá freagrach ar deireadh thiar as maoirsiú a dhéanamh ar an mBreisoideachas agus Oiliúint agus ar bheartas agus nósanna imeachta dearbhaithe cáilíochta na heagraíochta. Tuairiscíonn Stiúrthóir an Bhreisoideachais agus Oiliúna do Phríomhfheidhmeannach BOOCM agus tá an Stiúrthóir sin freagrach as soláthar ardchaighdeáin freagrúil ó thaobh an Bhreisoideachais agus Oiliúna a chur ar fáil, chomh maith leis an mBreisoideachas agus Oiliúna a rialú agus a bhainistiú i réigiún an Chabháin agus Mhuineacháin Mar chuid den struchtúr seo, tuairiscíonn an Stiúrthóir um Thacaíocht agus Forbairt Eagrúcháin do Phríomhfheidhmeannach BOOCM agus tá an Stiúrthóir sin freagrach as cabhrú leis an bPríomhfheidhmeannach ó thaobh cheannaireacht na feidhme riaracháin eagraíochtúil agus rialú agus bainistiú sheirbhísí BOOCM. Cuirtear an Príomhfheidhmeannach agus na Stiúrthóirí sin le chéile chun Foireann Ardbhainistíochta BOOCM a dhéanamh.

Foireann Bainistíochta Breisoideachais agus Oiliúna

I gcomhthéacs foriomlán an Bhreisoideachais agus Oiliúna, tá an Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna, beirt ionadaithe ó gach ceann de na coláistí Breisoideachais agus Oiliúna, Bainisteoir na Seirbhísí Oiliúna, Oifigeach um Oideachas Aosaigh, ionadaithe Ógtheagmhála agus Stiúrthóir Dearbhaithe & Feabhsaithe Cáilíochta ar an bhFoireann Bainistíochta Breisoideachais agus Oiliúna. Tháinig an fhoireann sin le chéile thart ar 6 huaire sa bhliain chun athbhreithniú a dhéanamh ar chur chun feidhme straitéisí agus saincheisteanna oibríochtúla, Dearbhú Cáilíochta san áireamh.

Róil ar leibhéal na seirbhíse agus Struchtúir Rialachais i mBreisoideachas agus Oiliúint in BOOCM

Baineann éagsúlacht leis na róil agus foirne atá freagrach as rialachas cáilíochta ag an leibhéal seirbhíse ar fud na seirbhísí. Tuairiscíonn ceannasaí gach seirbhíse go díreach don Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna, agus tacaíonn daoine aonair a bhfuil freagracht tiomanta orthu maidir le cúrsaí cáilíochta laistigh dá seirbhísí agus Foireann na Seirbhíse Dearbhaithe agus Feabhsaithe Cáilíochta leo ag leibhéal BOOCM agus cláir Bhreisoideachais agus Oiliúna á soláthar acu.

Breisoideachas sa dá Choláiste Breisoideachais agus Oiliúna de chuid BOOCM

Image of Word Cloud of Quality Assurance

Image of Word Cloud of Quality Assurance

Is ar an Stiúrthóir, le tacaíocht an Leas-Stiúrthóir/na Leas-Stiúrthóirí, atá an fhreagracht ag leibhéal an ionaid. Soláthraíonn Coláistí Breisoideachais agus Oiliúna dámhachtainí DCCÉ, chomh maith le dámhachtainí ó fhorais cháiliúcháin eile. Déantar maoirsiú ar leibhéal BOOCM ar sholáthar DCCÉ a bhainistiú trí chóras nua a dhéanann athbhreithniú ar rátaí teastaithe de réir mar a thuairiscíonn Foireann na Seirbhíse Dearbhaithe agus Feabhsaithe Cáilíochta chuig an bhFoghrúpa Dearbhaithe Cáilíochta. Faoi láthair, is ag leibhéal an ionaid atá an fhreagracht as maoirsiú a dhéanamh ar dhámhachtainí neamhDCCE

Seirbhísí Oiliúna

Is é an Bainisteoir Seirbhísí Oiliúna a reáchtálann Seirbhís Oiliúna BOOCM, le tacaíocht ó Bhainisteoir Cúnta. Tacaíonn an fheidhm Dearbhaithe agus Feabhsaithe Cáilíochta leis an bhfreagracht ó lá go lá as measúnuithe agus monatóireacht. Soláthraíonn an tSeirbhís Oiliúna cúrsaí as a dtagann teastasú DCCÉ, chomh maith le cúrsaí as a dtagann teastasú neamhDCCÉ a sholáthar freisin. Gach oiliúnóir ar conradh a sholáthraíonn cúrsaí don tSeirbhís Oiliúna, déanann sé/sí faoi láthair é faoin gCóras Idirthréimhseach um Dhearbhú Cáilíochta agus déantar monatóireacht ar sholáthar oiliúnóirí ar conradh ar bhonn míosúil ag cruinnithe Seirbhísí Oiliúna. Cuirtear torthaí uile isteach chuig DCCÉ tríd an tSeirbhís Oiliúna, i ndiaidh dóibh dul tríd an bpróiseas seo a leanas: Deimhniú Inmheánach, Fíordheimhniú Seachtrach agus Faomhadh na dTorthaí.

Oideachas Aosaigh

Tá gach ceann de na Seirbhísí Oideachas Aosaigh faoi cheannas. Oifigeach Oideachas Aosaigh. Tacaíonn comhordaitheoirí ceantair leis an Oifigeach Oideachas Aosaigh. Áirítear leo sin Eagraithe Litearthachta d’Aosaigh agus Éascaitheoirí Oideachais Pobail atá freagrach as bainistiú a dhéanamh ar sholáthar páirtaimseartha de scéimeanna amhail Litearthacht d’Aosaigh, Filleadh ar an Oideachas agus cláir Scileanna don Obair. I measc na gclár eile, déanann comhordaitheoirí clár a bhfuil freagracht orthu maidir le cúrsaí amhail Tionscadail Peace; Clár um Fhostaíocht, Ionchuimsitheacht agus Foghlaim (PEIL); agus Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile (ESOL) a reáchtáil ó lá go lá na cláir a bhainistiú, agus is í an tSeirbhís Oideachas Aosaigh a sholáthraíonn na cúrsaí seo. Soláthraíonn an tSeirbhís Oideachas Aosaigh cúrsaí teastaithe (a dtagann dámhachtainí DCCÉ as an gcuid is mó díobh), chomh maith le cúrsaí neamhtheastaithe. Soláthraí Oideachas Aosaigh cláir neamhDCCÉ amhail ICDL. Currently oversight of programme certification resides at service level but is reported through the Cavan and Monaghan Education and Training Board Governance structures.

Ógtheagmháil

Tá freagracht fhoriomlán ar an Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna as na sé ionad Ógtheagmhála de chuid BOOCM. Tá Bainisteoir Ógtheagmhála i mbun gach ceann de na hIonaid Ógtheagmhála agus tá sé/sí freagrach as an gclár a bhainistiú ó lá go lá. Ní sholáthraítear in ionaid Ógtheagmhála anois ach cúrsaí lena mbaineann teastasú DCCÉ. Déantar tuairisciú ar mhaoirsiú ag leibhéal na seirbhíse ar sholáthar DCCÉ trí struchtúir rialachais éagsúla de chuid BOOCM. Faoi láthair, déantar maoirsiú ag leibhéal an Ionaid ar theastasú clár ach tuairiscítear é suas go 6 uaire le linn na bliana trí struchtúir Rialachais BOOCM.

Ginearálta

Tuairiscíonn bainisteoirí ionad/seirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna go díreach chuig an Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna. Tacaíonn Seirbhís Dearbhaithe agus Feabhsaithe Cáilíochta BOOCM leo maidir le bainistiú a dhéanamh ar cháilíocht an oideachais agus oiliúna. Sa chuid is mó d’ionaid, beidh duine ainmnithe freagrach as measúnuithe a bhainistiú, foghlaimeoirí a iontráil ar Chóras Gnó DCCÉ (QBS), Deimhniú Inmheánach agus Fíordheimhniú Seachtrach, etc. a eagrú. Baineann éagsúlacht ó áit go háit ar an teideal a bhíonn ar an duine seo. Mar shampla, in Institiúid an Chabháin, tugtar an Leas Stiúrthóir air/uirthi. na Seirbhísí Oiliúna, tugtar an Comhordaitheoir Dearbhaithe Cáilíochta air/uirthi. Déanann an tSeirbhís Dearbhaithe agus Feabhsaithe maoirsiú ar an bpróiseas um Fhíordheimhniú Seachtrach.

Oibríonn na hionaid go léir a sholáthraíonn measúnuithe DCCÉ próisis um Dheimhniú Inmheánach agus um Fhíordheimhniú Seachtrach agus tá Painéal Faofa Torthaí acu freisin a dhéanann athbhreithniú ar thorthaí na bpróiseas thuasluaite. Anuas air sin, tugann na coistí seo aghaidh ar aon saincheisteanna dearbhaithe cáilíochta a tháinig chun cinn i rith an phróisis soláthair agus/nó measúnaithe. Is ó theimpléid na Seirbhísí Tacaíochta don Bhreisoideachas a tháinig na treoirlínte um Dheimhniú Inmheánach, um Fhíordheimhniú Seachtrach agus um Fhaomhadh Torthaí atá in úsáid faoi láthair ach rinneadh iad a oiriúnú lena n-úsáid ag seirbhísí Breisoideachais, seirbhísí Oideachas Aosaigh agus seirbhísí Ógtheagmhála. Baineann an tSeirbhís Oiliúna sách nua in BOOCM agus a hoiliúnóirí ar conradh leas as na doiciméid arna bhforbairt don Chóras Idirthréimhseach um Dhearbhú Cáilíochta.

Déantar athbhreithniú ar na tuarascálacha uile um Fhíordheimhniú Seachtrach agus ar thuarascálacha ón bPainéal Faofa Torthaí trí fhoghrúpa Dearbhaithe Cáilíochta BOOCM a thuairiscíonn na torthaí go lárnach chuig an gComhairle Bainistíochta agus Cáilíochta um Breisoideachas agus Oiliúint agus úsáidtear iad chun bonn eolais a chur faoi phróisis nua nó próisis athbhreithnithe ó thaobh seachadadh clár de.

Go bunúsach, tarlaíonn Dearbhú Cáilíochta ag roinnt leibhéal laistigh de BOOCM. Sonraítear roinnt príomhshoiléirithe mar seo a leanas:

1 Cur Chuige Bainistíochta Cáilíochta ag leibhéal an Ionaid

Déantar Dearbhú Cáilíochta i leith Teagaisc agus Foghlama a bhainistiú ag leibhéal an ionaid. Áirítear leis sin cumarsáid, teagasc, gearrchuntas ar mheasúnuithe, marcáil fianaise foghlaimeora, aiseolas d’fhoghlaimeoirí, punanna a fhorbairt agus a chur isteach, etc.

Tarlaíonn earcaíocht, roghnúchán, ionduchtúchán agus measúnuithe foghlaimeoirí ag leibhéal an ionaid, chomh maith le hiontráil Chóras Gnó DCCÉ (QBS), Deimhniú Inmheánach, Fíordheimhniú Seachtrach, Painéal Faofa Torthaí, forbairt foirne agus Forbairt Ghairmiúil Leanúnach, agus féinmheastóireacht.

2 Dearbhú Cáilíochta Tras-Ionaid

Tá níos mó agus níos mó lárú á dhéanamh in BOOCM ar phróisis maidir le Moladh agus Faomhadh Clár, Achomhairc, sceidealú um Fhoghlaim agus Forbairt Ghairmiúil, Féinmheastóireacht, monatóireacht agus tuairisciú, agus feabhsú leanúnach.

Image of the FET Reporting Structure at CMETB

Image of the FET Reporting Structure at CMETB

I ndiaidh próisis rathúil um athbhunú caidrimh le Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (DCCÉ) i mí Bealtaine 2018, chuaigh BOOCM i mbun a struchtúir rialachais Breisoideachais agus Oiliúna a nuashonrú. Tá na struchtúir sin i bhfeidhm anois ó mhíonna luath 2019 agus leo, cuirtear i bhfeidhm leithscaradh ó thaobh freagrachta de atá idir na leibhéil freagrachta go léir, mar a leagtar amach os cionn.

Cé go gcinntíonn siad leithscaradh na ndualgas, léiríonn na struchtúir seo freisin go bhfuil gach aon duine in BOOCM freagrach as cúrsaí cáilíochta agus ní dualgas é a leagtar ar rannóg nó ar ghrúpa amháin. Agus an Príomhfheidhmeannach cuntasach do Bhord BOOCM, tarlaíonn an-chuid den obair forbartha ag na leibhéil um ‘maoirseacht agus faomhadh’ agus ‘athbhreithniú/moladh agus forbairt’. Déantar an obair forbartha seo a oibríochtú ansin ó lá go lá ag an leibhéal praiticiúil.

Mar a chothaíonn foghrúpaí an struchtúr rialachais foriomláin

Image of Quality Assurance sub-groups

Image of Quality Assurance sub-groups

Mar thacaíocht don struchtúr rialachais seo, tuairiscíonn bainisteoirí Breisoideachais agus Oiliúna don Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna. Cabhraíonn Foireann na Seirbhíse Dearbhaithe agus Feabhsaithe Cáilíochta. Tá Foireann na Seirbhíse Dearbhaithe agus Feabhsaithe Cáilíochta ag feidhmiú go hiomlán ó mhí na Samhna 2017, cé gur bunaíodh ar dtús í i mí Lúnasa 2015.

Soláthraíonn BOOCM réimse leathan clár DCCÉ arna ndearadh chun mórdhámhachtainí agus miondámhachtainí a chur ar fáil faoin gCóras Comhdhámhachtainí, faoi Chreat an Chórais neamh-Chomhdhámhachtainí agus faoi chreat na bPrintíseachtaí, chomh maith le réimse dámhachtainí creidiúnaithe neamhDCCÉ a sholáthar. Is é seo a leanas an próiseas trína ndéantar iad a dhearadh, a fhorbairt agus a fhaomhadh:

Coiste na dTograí Clár

Image of Programme Design Process

Image of Programme Design Process

Más mian le hionad clár ar bith a reáchtáil, ní mór dóibh tabhairt faoi phróiseas foirmiúil iarratais a chur faoi bhráid Choiste na dTograí Clár. Áirítear na pointí seo a leanas i measc Théarmaí Tagartha Choiste na dTograí Clár BOOCM: athbhreithniú a dhéanamh ar iarratais arna gcur isteach ag ionaid BOOCM ar mian leo cúrsa nua a reáchtáil den chéad uair riamh, nó cúrsa nach reáchtáiltear san ionad sin le 3 bliana anuas; a chinntiú go mbaineann réasúnaíocht thomhaiste le gach cúrsa agus go léirítear go soiléir don choiste go bhfuil acmhainn agus acmhainní leordhóthanacha ag na hionaid i gceist; go ndéantar cinntí moladh a dhéanamh go leanann cláir ar aghaidh go dtí an chéim forbartha, agus ar aghaidh go Coiste Faofa na gClár BOOCM ar deireadh lena mbailíochtú; tuairisciú a dhéanamh do BOOCM maidir le cúrsaí a phleanáil agus a fhaomhadh agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí monatóireachta a d’fhéadfadh a bheith le déanamh ag BOOCM bunaithe ar chomhaontuithe um Dhearbhú Cáilíochta.

Choiste Faofa na gClár

Image of Programme Approvals Process

Image of Programme Approvals Process

Tá na nithe seo a leanas faoi shainchúram Choiste Faofa na gClár in BOOCM: tograí clár a fhaomhadh lena bhforbairt; cur chun feidhme cothrom agus cruinn den phróiseas meastóireachta clár a chinntiú; cinntí a dhéanamh chun an clár a mholadh do DCCÉ lena dheimhniú; tuairisciú a dhéanamh do BOOCM maidir le meastóireacht agus faomhadh clár; agus páirt a ghlacadh i monatóireacht DCCÉ ar Chomhaontú BOOCM maidir le Faomhadh Clár, de réir mar is gá. Cuimsítear sa Choiste seo ionadaíocht ar fud na seirbhísí chun cuimsitheacht sholáthar clár BOOCM a chinntiú. Tá ainmní seachtrach neamhspleách, arna c(h)eapadh ag an tSeirbhís Dearbhaithe agus Feabhsaithe Cáilíochta ina c(h)athaoirleach ar an gCoiste. Meastar go mbeidh ionadaíocht sheachtrach bhreise ina gné den ghrúpa seo amach anseo.

Tagann Coiste na dTograí Clár agus Coiste Faofa na gClár le chéile thart ar 3 uaire sa bhliain, ag brath ar éileamh.

Is é croí-obair BOOCM cláir DCCÉ a sholáthar as a dtagann mórdhamhachtainí faoin gCóras Comhdhámhachtainí, faoi Chreat an Chórais neamhChomhdhámhachtainí agus faoi chreat na bPrintíseachtaí. Chomh maith leis sin, soláthraíonn BOOCM roinnt dámhachtainí neamhDCCÉ, City & Guilds, FDQ, CompTIA, ITEC, CIBTAC, CIDESCO, SEC Trades agus ATI ina measc.

Próisis Mheasúnaithe DCCÉ

Mar chuid de phróisis mheasúnaithe DCCÉ, tugtar gearrchuntas d’fhoghlaimeoirí de réir leibhéil an Chreata Náisiúnta Cáilíochta (CNC) maidir le measúnachtaí uile a gcaithfidh siad tabhairt fúthu. Áirítear leis sin sonraí maidir leis an tasc measúnaithe i gceist, critéir agus scéimeanna marcála agus spriocdhátaí de réir mar is cuí. Is ar an bhfoghlaimeoir atá an fhreagracht chun measúnuithe a chur i gcrích agus a gcuid foghlama a léiriú. Meastar go síneoidh foghlaimeoirí ráitis barántúlachta maidir lena gcuid measúnuithe. Tá ionracas acadúil an-tábhachtach do BOOCM. Is gnéithe ríthábhachtacha de theagasc agus foghlaim éifeachtach laistigh de BOOCM aiseolas foirmitheach agus suimitheach a fháil. Tugtar an t-aiseolas sin le linn tascanna measúnaithe agus ina ndiaidh sin, tugtar d’fhoghlaimeoirí iad ar bhealach tráthúil.

Tá na nithe seo a leanas ina gcuid de chur chuige comhtháite agus seicheamhach phróiseas monatóireachta agus dearbhaithe cáilíochta measúnuithe BOOCM: déantar monatóiriú ar iontaofacht na bpróiseas measúnaithe trína próisis um Dheimhniú Inmheánach agus na próisis um Fhíordheimhniú Seachtrach, ansin déanann an Painéal Faomhadh Torthaí iomchuí a n-iontaofacht a fhaomhadh freisin.

Leis na nósanna imeachta um dheimhniú inmheánach, déantar seiceáil go ndéantar na measúnuithe i gcomhréir le nósanna imeachta dearbhaithe cáilíochta, e.g. go n-úsáidtear na hionstraimí measúnaithe iomchuí agus go gcuirtear isteach sonraí an fhoghlaimeora i gceart ar na doiciméid agus córais, etc. Anuas air sin, déantar sampla de mharcanna na bhfoghlaimeoirí a sheiceáil ó thaobh cruinnis gach clár.

Is croí-ghné de cháilíocht agus iontaofacht na bpróiseas measúnaithe a chinntiú é an córas um Fhíordheimhniú Seachtrach. Is é ról an Fhíordheimhnitheora Sheachtraigh athbhreithniú a dhéanamh ar an tuarascáil um Dheimhniú Inmheánach ar na cúiseanna seo a leanas:

 • Chun a chinntiú gur tugadh faoin measúnú ar bhonn dearbhaithe cáilíochta
 • Chun athbhreithniú a dhéanamh ar na measúnuithe chun a chinntiú go ndearnadh iad ar bhealach cothrom comhsheasmhach
 • Chun a fhíordheimhniú go bhfuil na gráid a tugadh i gcomhréir leis na caighdeáin náisiúnta don leibhéal sin.
Image of Results of External Authenticator Visits

Image of Results of External Authenticator Visits

Is cuid ríthábhachtach den phróiseas measúnaithe é an Painéal Faofa Torthaí. Tugann sé deis don fhoireann bainistíochta laistigh d’ionad athbhreithniú a dhéanamh ar na torthaí in aon tréimhse mheasúnaithe amháin, saincheisteanna a éiríonn as na measúnuithe a shainaithint, agus cinntí a dhéanamh maidir le moltaí le haghaidh gníomhaíochtaí atá le glacadh sa todhchaí.

Éascaíonn na nósanna imeachta um Dheimhniú Inmheánach/Fhíordheimhniú Seachtrach agus próisis an Phainéil Faofa Torthaí le measúnú cothrom comhsheasmhach a dhéanamh ar fhoghlaimeoirí agus tacaíonn siad le cinnteoireacht acadúil a léiríonn spéis na bhfoghlaimeoirí agus coinneáil na gcaighdeán cáilíochta.

Achomhairc Acadúla

Tá sé de cheart ag foghlaimeoirí achomharc a dhéanamh maidir lena dtorthaí ar dhámhachtainí DCCÉ sa chás nach n-aontaíonn siad leis an mbreithiúnas breithiúnachta a dhéantar. Tá lárú déanta ar an bpróiseas achomhairc le haghaidh ionad Breisoideachais BOOCM agus tá sé á bhainistiú anois ag Seirbhís Dearbhaithe agus Feabhsaithe Cáilíochta BOOCM ar fud gach ceann de na 6 thréimhse measúnaithe DCCÉ ar bhonn bliantúil. Féadfaidh go ndéanfaidh scrúdaitheoirí achomhairc a bhfuil taithí acu agus atá neamhspleách ar a n-ionaid, athbhreithniú ar scripteanna foghlaimeoirí. . Sa chás go seastar leis an achomharc, cuireann BOOCM an grád leasaithe in iúl do DCCÉ

Próisis Mheasúnuithe NeamhDCCÉ

Tugtar faoi mheasúnuithe neamhDCCÉ i gcomhréir le rialacháin dearbhaithe cáilíochta an chomhlachta deimhniúcháin.

Rialacháin Mheasúnaithe

Tá BOOCM tar éis glacadh le beartais agus rialacháin chomhchoiteanna measúnaithe de chuid BOOÉ i gcomhréir lena iarracht chun Córas láraithe um Dhearbhú Cáilíochta a fhorbairt. Tá BOOCM tar éis roinnt próiseas agus nósanna imeachta dearbhaithe cáilíochta a chur i bhfeidhm ar mhaithe le measúnú cothrom agus comhsheasmhach foghlaimeoirí. Leagtar amach sna Doiciméid Tagartha um Measúnú Dearbhaithe Cáilíochta próisis agus nósanna imeachta i leith na n-ábhar seo a leanas:

 1. Aitheantas Réamhfhoghlama
 2. Slánstóráil Measúnuithe
 3. Freastal Réasúnta i Measúnuithe
 4. Scrúduithe; Pleanáil, Reáchtáil agus Measúnuithe Deiridh
 5. Míchleachtas Measúnaithe
 6. Spriocdhátaí Taiscthe Measúnuithe: Síntí Gearrthéarmacha
 7. Spriocdhátaí Taiscthe Measúnuithe: Breithniú Atruach in Imthosca Maolaitheacha*
 8. Achomhairc ar Thorthaí Measúnuithe
 9. Achomhairc ar an bPróiseas Measúnaithe

* Beartas um Thaiscthí Déanacha i gcomhthéacs Institiúid an Chabháin

I gcroílár ár bpríomhchuspóirí feidhmíochta, tá an turas foghlama féin agus an obair chun a chinntiú gur eispéireas ardchaighdeán é dár rannpháirtithe go léir.

Teacht chun bheith i d’fhoghlaimeoir nó oiliúnaí in BOOCM

Iontrálacha

Tarlaíonn iontráil foghlaimeoirí trí réimse bealaí atreorúcháin tríd an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach, tríd an Roinn Coimirce Sóisialaí nó trí fhéin-atreorúchán.

I gcás foghlaimeoirí ag iarraidh áit a fháil ar chúrsa ar leith, glactar leis go mbeadh acu an t-eolas, na scileanna agus na hinniúlachtaí ag leibhéal an Chreata Náisiúnta Cáilíochtaí (http://www.nfq-qqi.com/) iomchuí mar a léirítear sa réamheolaire maidir leis an gclár sin. I gcás nach bhfuil mórdhámhachtain ag an leibhéal iontrála ag an bhfoghlaimeoir, is féidir scileanna saoil nó taithí oibre a chur san áireamh, chomh fada agus atá na scileanna acu chun páirt rathúil a ghlacadh sa chúrsa. Is é/í comhordaitheoir an chúrsa nó ball foirne ainmnithe eile atá freagrach as a chinntiú go bhfuil an t-eolas, na scileanna agus na hinniúlachtaí iomchuí ag an bhfoghlaimeoir ionchasach chun páirt rathúil a ghlacadh sa chúrsa.

Is féidir le foghlaimeoirí ionchasacha teacht chun agallaimh chun a n-oiriúnacht dá rogha cúrsa a mheas. De ghnáth, is é/í Comhordaitheoir an Chúrsa, an tOifigeach Earcaíochta, Treoirchomhairleoir nó Múinteoir ar an gcúrsa a bhfuil taithí aige/aici a reáchtálann an t-agallamh iontrála. Is é is aidhm leis an agallamh ná measúnú a dhéanamh ar cibé an gcomhlíonann an foghlaimeoir na critéir iontrála don chúrsa i gcás gurb ann dá leithéid, nó chun an foghlaimeoir a éascú chun an cúrsa is fearr dá riachtanais a roghnú. Tugtar eolas eile a bhaineann go sonrach leis an gcúrsa d’fhoghlaimeoirí nuair a fhaigheann siad áit ar an gcúrsa.

Ag brath ar chineál an chúrsa, seans go n-iarrfaí ar fhoghlaimeoir nach cainteoir dúchais Béarla é/í fianaise a chur ar fáil maidir lena gcaighdeán ar an gCreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh an Bhéarla (CEFREL).

Ionduchtúchán

Agus iad ag tosú amach ar chúrsa in BOOCM, bíonn seisiún/seisiúin ionduchtúcháin ag foghlaimeoirí nuair a fhaigheann siad eolas ginearálta maidir leis an ionad, chomh maith le heolas a bhaineann go sonrach leis an gcúrsa amhail na modúil a bheidh á ndéanamh, féilire agus clár ama an chúrsa, gníomhaíochtaí a tharlóidh lasmuigh den ionad, measúnuithe agus spriocdháta na measúnuithe, beartas agus nósanna imeachta freastail BOOCM, beartais agus nósanna imeachta measúnaithe, tacaíochtaí ar fáil d’fhoghlaimeoirí, deontais SUSI, cód iompair, nós imeachta gearáin, soláthar sláinte agus sábháilteachta agus eolas ábhartha eile.

Cumarsáid Leanúnach

I rith an chúrsa/chláir staidéir, coimeádtar foghlaimeoirí ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí agus riachtanais mheasúnaithe trí eolas a dháileadh sa rang, clár fógraí an chúrsa, agus nuair a bhíonn a leithéid ar fáil, trí Thimpeallacht Fíorúla Foghlama agus lámhleabhar an fhoghlaimeora.

An tEispéireas Foghlama agus an Timpeallacht

Tá BOOCM tiomanta do thimpeallacht foghlama a chruthú laistigh dá ionaid a ligeann d’fhoghlaimeoirí, ó thaobh gnéithe fisiciúla, sóisialta, cultúrtha agus intleachtúla, eispéireas foghlama iomlánaíoch a bheith acu, rud a chabhraíonn leo forbairt phearsanta agus forbairt acadúil a dhéanamh.

Léireofar meas ar fhoghlaimeoirí atá ag glacadh páirte i gcúrsa agus caithfear go cothrom leo, i gcomhréir le tiomantas BOOCM do chomhionannas Nuair is féidir agus nuair is iomchuí, eagraíonn ionaid gníomhaíochtaí chun tacú le timpeallacht dhearfach foghlama sóisialta agus cultúrtha trí ghníomhaíochtaí amhail turais allamuigh nó aoichainteoirí a eagrú. Mar shampla, bíonn rochtain ag foghlaimeoirí i gcoláistí Breisoideachais ar ghníomhaíochtaí arna n-eagrú ag comhairle mac léinn a gcoláiste.

Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta

Tá BOOCM tiomanta do Straitéis BOOCM (arna forbairt ag SOLAS) UM Fhoghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta a chur chun feidhme ina hiomláine. Le fada an lá, tá Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta sainaitheanta mar réimse tosaíochta le haghaidh forbairt foirne laistigh de Sheirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna agus tá BOOCM tiomanta d’infheistíocht leanúnach agus feabhsaithe a sholáthar le haghaidh foghlama le cuidiú teicneolaíochta chun tacú le cleachtais nuálacha teagaisc agus foghlama. I measc na ngníomhaíochtaí atá faoi lán seoil, tá tacaíocht á tabhairt do chruthú agus comhroinnt acmhainní digiteacha lena n-úsáid sa seomra ranga, Timpeallachtaí Fíorúla Foghlama amhail Moodle a úsáid chun tacú leis an eispéireas foghlama, acmhainn foirne a chothú trí Fhoghlaim & Forbairt Ghairmiúil a chur chun cinn, an bonneagar TFC a leathnú, agus gréasáin agus Pobail Chleachtais um Fhoghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta a fhorbairt.

Cáilíocht Taithí Oibre agus Socrúchán Oibre a Dhearbhú

Tá BOOCM den tuairim go bhfuil taithí oibre ina cuid an-luachmhar den eispéireas foghlama, rud a thugann deis d’fhoghlaimeoirí a gcuid foghlama a chur i bhfeidhm i bhfíorthimpeallacht oibre. Mar thoradh air sin, bíonn modúl Taithí Oibre/Socrúchán Oibre agus socrúchán oibre riachtanach ina chuid den chuid is mó de chúrsaí mórdhámhachtana.

Tá BOOCM chomh tiomanta céanna dá chinntiú go mbíonn na timpeallachtaí foghlama obairbhunaithe ina ndéanann foghlaimeoirí na socrúcháin oibre seo oiriúnach, sábháilte agus dearfach do na foghlaimeoirí agus do na fostóirí a ghlacann páirt iontu. Chuige sin, déantar géarmhonatóireacht ar bhonn leanúnach ar an rannpháirtíocht a bhíonn ann idir na foghlaimeoirí agus na fostóirí.

Chomh maith leis sin, déanann BOOCM a dhícheall chun deis a thabhairt do roinnt foghlaimeoirí a socrúcháin oibre a dhéanamh thar lear, agus taithí idirnáisiúnta a fháil dá bharr. Is tríd an rannpháirtíocht ghníomhach a dhéantar leis na cláir Erasmus+ a thacaítear leis sin.

Aiseolas a thabhairt maidir leis an Eispéireas Foghlama

Image of Learner Feedback

Image of Learner Feedback

Tá aiseolas ó fhoghlaimeoirí ina chuid riachtanach de shaolré cúrsa ar bith laistigh de BOOCM. Spreagtar aiseolas neamhfhoirmiúil tríd an gcaidreamh leis an bhfoireann teagaisc, agus spreagtar aiseolas foirmiúil trí na measúnuithe a dhéantar ar an eispéireas foghlama agus an cúrsa á dhéanamh ag foghlaimeoirí.

Déanann BOOCM suirbhé foghlaimeora ar fud BOOCM ar bhonn bliantúil agus tacaítear le torthaí an tsuirbhé sin trí Ghréasán Comhairleach d’Fhoghlaimeoirí agus Fóram Comhairleach d’Fhoghlaimeoirí a bhunú.

Gearáin ó Fhoghlaimeoirí

Tá Cairt um Sheirbhís do Chustaiméirí foilsithe ag BOOCM Sa chairt sin, leagann BOOCM amach na téarmaí tagartha a bhaineann lena nósanna imeachta inrochtana, tráthúil agus éasca le húsáid chun gearáin a dhéanamh. Baineann sí lena chustaiméirí seachtracha agus lena chustaiméirí inmheánacha, foghlaimeoirí san áireamh. Tá an chairt foilsithe ar an suíomh gréasán mar Cairt BOOCM um Sheirbhís do Chustaiméirí .

Cód Cleachtais BOOCM chun déileáil le Gearáin ann freisin, bíodh é sin gearáin arna ndéanamh ag Tuismitheoir(i)/Caomhnóir(í) Foghlaimeora nó ag an bhFoghlaimeoir féin (os cionn 18) atá cláraithe faoi láthair i scoil/ionad, i leith baill foirne atá fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin (BOOCM). Tá an nós imeachta seo foilsithe ar an suíomh gréasáin ag www.cmetb.ie.

Chomh maith leis sin, laistigh de gach ionad tá cainéil inmheánach chun tacú agus déileáil le gearáin arna ndéanamh ag foghlaimeoirí agus páirtithe leasmhara eile.

Chun eolas mionsonraithe a fháil maidir le beartais agus nósanna imeachta a bhaineann leis an eispéireas foghlama in ionad ar leith, déan teagmháil dhíreach leis an ionad. Foilseofar beartais agus nósanna imeachta nua a bhaineann le hionaid BOOCM go léir de réir agus a fhoilseofar iad.

Image of Staff Recruitment Process

Image of Staff Recruitment Process

Tá caighdeán agus gairmiúlacht ár bhfoirne soláthair ina gcuid ríthábhachtach maidir le dearbhú cáilíochta a dhéanamh ar ár soláthar clár. Is foireann a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu, mar aon le haitheantas iomchuí ón gComhairle Mhúinteoireachta, a sholáthraíonn cúrsaí uile BOOCM. Earcaítear na baill foirne go léir i gcomhréir le prótacail Acmhainní Daonna BOOCM

Tá BOOCM tiomanta dá chinntiú go bhfuil rochtain ag gach ball foirne ar Fhoghlaim & Forbairt Ghairmiúil, rud a ligeann do BOOCM fás agus forbairt a dhéanamh mar eagraíocht foghlama. Áirítear leis sin baill foirne a éascú chun a scileanna a fheabhsú, inniúlachtaí a nuashonrú, modheolaíochtaí teagaisc nua-aimseartha a iniúchadh agus comhoibriú a dhéanamh le comhghleacaithe. Spreagtar an Fhoireann Teagaisc páirt a ghlacadh i réimse pobal cleachtais/fóram náisiúnta, etc. ionas gur féidir leo an dea-chleachtas a chur i bhfeidhm in BOOCM agus iad a chur i láthair a bpiaraí.

Cavan and Monaghan Education and Training Board has developed a mentoring programme aimed at providing guidance and support to new teaching/tutoring staff. Tá BOOCM tar éis clár meantóireachta a fhorbairt atá dírithe ar threoir agus tacaíocht a sholáthar do bhaill foirne nua múinteoireachta/teagaisc. Chomh maith le hoibleagáidí BOOCM maidir le tacaíocht foirne, Dearbhú Cáilíochta agus bainistíocht riosca a chomhlíonadh, soláthraíonn an clár seo sásra tacaíochta struchtúrtha do bhaill foirne nua, rud a chuir go mór le Próisis Dearbhaithe Cáilíochta BOOCM.

Image of CMETB Learner Supports

Image of CMETB Learner Supports

Ar fud na n-ionad ar fad in BOOCM, spreagtar foghlaimeoirí, nuair a dhéanann siad iarratas ar áit, aon riachtanais speisialta nó míchumais atá acu a nochtadh ionas gur féidir tacaíochtaí iomchuí nó freastail réasúnta a chur i bhfeidhm chun a n-éispéireas foghlama in BOOCM a uasmhéadú. I gcás go ndéantar a leithéid de nochtadh, buailfidh ball foirne iomchuí leis an bhfoghlaimeoir chun plé a dhéanamh ar an gcineál tacaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil. Soláthraítear oiliúint agus tacaíochtaí leanúnacha d’fhoireann BOOCM chun a chinntiú go bhfuil seirbhís iomchuí agus ábhartha ar fáil don fhoghlaimeoir nó don oiliúnaí maidir lena riachtanas sonrach.

Déantar gach iarracht réasúnta tacú le foghlaimeoirí a mbaineann difríochtaí leo, bíodh é sin roimh dóibh tosú in BOOCM nó tar éis dóibh áit a fháil ar an gcúrsa. I measc na ndifríochtaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist, tá foghlaim roimhe sin, aibíocht, cumais éagsúla nó eile. Sa chás seo, comhaontófar na tacaíochtaí a bheidh ag teastáil i gcomhairle leis an bhfoghlaimeoir. Seans nach féidir freastal ar na riachtanais tacaíochta uile, áfach, laistigh de na srianta fisiciúla, airgeadais agus foirne ina bhfeidhmíonn BOOCM.

Féadfaidh éagsúlacht a bheith ann ó ionad go hionad idir an réimse tacaíochtaí a chuirfear ar fáil d’fhoghlaimeoir nó oiliúnaí, ag brath ar na hacmhainní agus na saoráidí atá ar fáil chun freastal ar riachtanais an duine aonair. Féadfaidh foghlaimeoirí nó oiliúnaithe ceist a chur ina n-ionad breisoideachais agus oiliúna féin nó ceist a chur go díreach ar Bhainisteoir an Chláir maidir leis na hacmhainní atá ar fáil.

Treoir d’Fhoghlaimeoirí agus Oiliúnaithe

Tá seirbhísí atreorúcháin Treorach agus Comhairleoireachta ar fáil sa dá choláiste Breisoideachais. Laistigh den tSeirbhís Oideachas Aosaigh, soláthraíonn an tSeirbhís um Threoir Aosaigh agus Faisnéise tacaíocht agus treoir d’fhoghlaimeoirí maidir le cinntí eolasacha a dhéanamh maidir le rochtain, aistriú agus dul chun cinn isteach i gcláir BOOCM, agus amach astu freisin. In ionaid Ógtheagmhála agus ionaid oiliúna, is iad comhordaitheoirí an chúrsa, an fhoireann teagaisc nó oifigigh oiliúna ar conradh go príomha a chuireann an tacaíocht seo ar fáil.

Rannpháirtíocht Foghlaimeoirí

Tá Comhairle Mac Léinn agus ionadaithe ranga i bhfeidhm sa dá choláiste Breisoideachais, agus tá ionadaíocht á déanamh ar fhoghlaimeoirí freisin ar an mBord Bainistíochta do gach coláiste Breisoideachais. Léiríonn clár teagaisc ceannaireachta atá i bhfeidhm in BOOCM teicnící teagaisc is féidir le múinteoirí a úsáid chun tacú le rannpháirtíocht intleachtúil, rannpháirtíocht fhisiciúil, rannpháirtíocht iompair, rannpháirtíocht shóisialta agus rannpháirtíocht chultúrtha foghlaimeoirí ar chláir BOOCM.

Aiseolas ó Fhoghlaimeoirí

Cuirfear fáilte roimh aiseolas foirmiúil agus neamhfhoirmiúil ó fhoghlaimeoirí maidir le heispéireas an fhoghlaimeora i rith a rannpháirtíocht go léir leis an gclár. Is deis é seo an fhaisnéis a chomhdhlúthú, go speisialta ar fud curaclaim chomhroinnte, chun iarrachtaí BOOCM a fheabhsú tuilleadh de réir ionchais foghlaimeoirí.

Nósanna Imeachta Gearáin ó Fhoghlaimeoirí

Tá BOOCM tar éis Cairt um Sheirbhís do Chustaiméirí a fhoilsiú ina leagtar amach na téarmaí tagartha maidir le nósanna imeachta inrochtana agus tráthúla i gcás custaiméirí inmheánacha agus custaiméirí seachtracha, foghlaimeoirí san áireamh

Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta

Tá BOOCM tiomanta do Straitéis BOOCM um Fhoghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta a chur chun feidhme ina hiomláine.

Image of learners in a computer classroom

Image of learners in a computer classroom

Feidhmíonn BOOCM roinnt córas bainistíochta sonraí chun tacú lenár soláthar. D’fhonn nósanna imeachta dearbhaithe cáilíochta ar fud na heagraíochta a chinntiú maidir le faisnéis ábhartha faoi chláir agus gníomhaíochtaí eile a bhailiú, a anailísiú agus a úsáid, tá BOOCM tar éis Beartais Cosanta Sonraí a chur chun feidhme chun reachtaíocht, an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) go príomha, a chomhlíonadh, agus táthar tar éis Oifigeach Comhlíonta a cheapadh chun maoirsiú a dhéanamh ar na próisis ghaolmhara.

Is ag daoine ainmnithe agus údaraithe amháin a bhíonn rochtain ar bhunachair sonraí ar chúiseanna iontrála sonraí agus ar mhaithe le tuairisciú, de réir mar is cuí, ag leibhéal an ionaid áitiúil, ag leibhéal BOOCM agus ag an leibhéal Náisiúnta.

Cuirtear a gcearta maidir le sonraí a bhaineann lena dtaifead féin a iarraidh in iúl d’fhoghlaimeoirí. Chun sonraí a fháil maidir le próiseas Saorála Faisnéise BOOCM, cliceáil anseo

Image of Word Cloud related to Self-Evaluation

Image of Word Cloud related to Self-Evaluation

Tacaíonn ár bpróisis um fheabhsúchán leanúnach le Dearbhú Cáilíochta, lena n-áirítear féinmheasúnú agus monatóireacht, in BOOCM.

Déantar athbhreithniú ar na cúrsaí atá ar fáil in ár n-ionaid, agus ar na modúil a sholáthraítear mar chuid díobh, mar chuid den mheastóireacht deireadh cúrsa ag leibhéal an ionaid. Baineann an-tábhacht ar fad leis na meastóireachtaí seo, ag tabhairt deis chun meastóireacht a dhéanamh ar ualaí measúnaithe, modhanna measúnaithe, na módúil atá ar fáil agus ar ghnéithe eile de sholáthar an chúrsa. I ndiaidh na comhroinnte faisnéise seo, déantar leasuithe tar éis breithniú a dhéanamh ar aiseolas ó fhoghlaimeoirí, ón bhfoireann agus ó fhostóirí.

Tugann próisis um Dheimhniú Inmheánach deis chun monatóireacht a dhéanamh ar phróisis measúnaithe, cé go dtugann an próiseas um Fhíordheimhniú Seachtrach agus cruinniú an Phainéil Faofa Torthaí deiseanna chun monatóireacht a dhéanamh ar thorthaí agus ar aon saincheisteanna sonracha a thagann chun cinn mar thoradh ar an tréimhse measúnaithe áirithe sin.

Image of Internal Verification Process

Image of Internal Verification Process

Leanann BOOCM ar aghaidh ag déanamh monatóireachta agus ag forbairt a phróisis agus nósanna imeachta Dearbhaithe Cáilíochta. Is féidir teacht ar an bhfoilseachán is déanaí maidir le tuairisciú ar dhul chun cinn sa tuarascáil seo: Tuarascáil Féinmheastóireachta BOOCM 2021.

Tuarascáil Féinmheastóireachta 2018

BOOCM: Tuairisciú Cáilíochta 2020 Athbhreithniú ar Dhul Chun Cinn do 2019 agus Tosaíochtaí Dearbhaithe Cáilíochta 2020/21

Plean BOOCM um Fheabhsú Cáilíochta Eanáir 2018- Nollaig 2019

Tá BOOCM páirteach in an-chuid comhoibrithe le grúpaí éagsúla páirtithe leasmhara. Ina measc siúd, tá:

SOLAS

Tá SOLAS freagrach as réimse leathan clár Breisoideachais agus Oiliúna a mhaoiniú laistigh den earnáil BOO agus, mar sin, is ceann de phríomhpháirtithe leasmhara BOOCM é. Cuireann BOOCM plean seirbhíse bliantúil faoi bhráid SOLAS agus áirítear ann spriocanna feidhmíochta amhail ionchuir, aschuir, teastasú, etc. agus tuairiscíonn sé do SOLAS maidir leis na spriocanna seo trí huaire sa bhliain. Anuas air sin, tuairiscíonn BOOCM do SOLAS maidir le comhchúrsaí airgeadais uile freisin. Déanfar an comhphróiseas pleanála seo a chomhtháthú tuilleadh i gCóras an Phlé Straitéisigh.

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann

Is soláthraí leagáide do DCCÉ é BOOCM agus é ag feidhmiú faoi láthair faoi 4 chomhaontú um Dhearbhú Cáilíochta. Tá BOOCM ag obair go gníomhach i dtreo a soláthar ar fad a chomhtháthú faoi chomhaontú amháin um Dhearbhú Cáilíochta. Chomh maith le teastasú DCCÉ a sholáthar ar fud 14 ionad, rinne BOOCM dlúthobair le DCCÉ i roinnt grúpaí oibre agus treoirthionscadal, chomh maith le páirt a ghlacadh i réimse próiseas comhairliúcháin earnála.

Forais Cháiliúcháin NeamhDCCÉ

Tá roinnt comhaontuithe ag BOOCM le Forais Cháiliúcháin neamhDCCÉ amhail City & Guilds, Edexcel, NEBOSH, FDQ, Pearson, etc. Chomh maith leis sin, tá roinnt dámhachtainí a bhaineann go sonrach leis an tionscal aige freisin, amhail CIDESCO, CIBTAC, ITEC, IAOT, ATI, CPA, IPA, Cisco agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Oibríonn an Roinn Coimirce Sóisialaí go dlúth le hionaid agus coláistí BOOCM ag an leibhéal áitiúil, agus is í an ghníomhaireacht phríomha atreoraithe le haghaidh cúrsaí arna reáchtáil i seirbhísí oiliúna BOOCM. Tá comhaontú idirghníomhaireachta i bhfeidhm idir BOOCM agus an Roinn Coimirce Sóisialaí chun an caidreamh seo a bhainistiú.

Oiliúint ar Conradh

Is seirbhís í Oiliúint ar Conradh arna soláthar chun oiliúint a sholáthar thar ceann ionaid oiliúna BOOCM. Is féidir le conraitheoirí ar a mbronntar conarthaí dul i mbun oibre le hionaid oiliúna BOOCM ar feadh suas go ceithre bliana. Agus oiliúint á soláthar thar ceann ionaid oiliúna, déantar é faoi chomhaontú Dearbhaithe Cáilíochta an ionaid oiliúna.

Oideachas Pobail

Is éard atá i gceist le hOideachas Pobail ná oideachas agus oiliúint aosaigh, lasmuigh den earnáil oideachais go ginearálta, agus é mar aidhm aige an fhoghlaim a fheabhsú agus foghlaimeoirí a chumasú chun páirt a ghlacadh sa tsochaí shibhialta. Is é is aidhm leis an scéim seo ná cabhrú le grúpaí pobail agus deonacha réimse gníomhaíochtaí oideachais a sholáthar d’aosaigh faoi mhíbhuntáiste laistigh dá bpobal.

Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla

Soláthraíonn Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla deiseanna gairmoiliúna, tacaíochtaí foghlama agus foghlaim tionscadalbhunaithe d’fhoghlaimeoirí imeallaithe, idir 16 agus 35 bliana d’aois a bhfuil leibhéal íseal oideachais acu, arna dtreorú ag an Roinn Coimirce Sóisialaí. Déantar teastasú DCCÉ na Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla a phróiseáil trí Chóras Dearbhaithe Cáilíochta na Seirbhísí Oiliúna.

Soláthraithe Sainoiliúna

Tugann Soláthraithe Sainoiliúna, amhail an Líonra Náisiúnta Foghlama, aghaidh ar riachtanais oiliúna sainaitheanta daoine a bhfuil míchumais nó laguithe orthu a ndéantar eisiamh orthu nó a bhíonn faoi mhíbhuntáiste sa mhargadh saothair.

Fostóirí

Tá caidrimh chomhoibritheacha ag BOOCM le réimse fostóirí sa dá chontae agus táthar tar éis cúrsaí oiliúna a fhorbairt i gcomhar le Entekra agus Combilift. Soláthraítear cláir Scileanna don Obair d’fhostaithe tionscail áitiúla, lena n-áirítear in earnáil na déantúsaíochta, earnáil an fháilteachais agus earnáil na feirmeoireachta.

Tionscadail Eorpacha um Breisoideachas agus Oiliúna/Tionscadail Peace

Leanann BOOCM ar aghaidh iarratas a dhéanamh maidir le cláir arna maoiniú faoi na cláir Peace agus PEIL a sholáthar sa Chabhán agus i Muineachán.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le rannpháirtíocht páirtithe leasmhara, féach ar Phróifíl Soláthraithe BOOCM

Image of person in a library

Image of person in a library

Soláthraítear ar shuíomh gréasáin BOOCM réimse d’fhaisnéis phoiblí atá soiléir, cothrom le dáta agus inrochtana maidir le BOOCM agus a sheirbhísí. .

Go speisialta, foilsítear ar shuíomh gréasáin BOOCM faisnéis faoi Scéim Foilsitheoireachta an Achta um Shaoráil Faisnéise. Tá an scéim seo leagtha amach chun soláthar faisnéise a éascú chomh fada agus is féidir, seachas i gcás faisnéise atá díolmhaithe faoin Acht. Tá aird ag BOOCM ar leas an phobail maidir leis na nithe seo a leanas:

 1. rochtain an phobail a cheadú ar fhaisnéis atá i seilbh an chomhlachta um Shaoráil Faisnéise.
 2. na cúiseanna a bhaineann le cinntí arna ndéanamh ag an gcomhlacht um Shaoráil Faisnéise a fhoilsiú; agus
 3. faisnéis is iomchuí nó is díol suime don phobal i gcoitinne a fhoilsiú, ar faisnéis í i ndáil lena gcuid gníomhaíochtaí agus lena gcuid feidhmeanna i gcoitinne.

Déanann baill na Foirne Seirbhísí Corparáideacha athbhreithniú agus nuashonrú ar bhonn rialta ar fhaisnéis arna foilsiú faoin scéim. Chun a thuilleadh eolais a fháil maidir le Scéim Foilseacháin um Shaoráil Faisnéise BOOCM, cliceáil anseo.

Chun a thuilleadh eolais a fháil maidir le Faisnéis na hEarnála Poiblí in BOOCM, téigh chuig ár mír thúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí.

Tá eolas maidir le cláir oideachais agus oiliúna arna soláthar ag BOOCM ar fáil trí Mol na gCúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna (FETCH).

Neartaíonn rannpháirtíocht agus caidrimh chomhoibritheacha an réimse soláthair a chuirtear ar fáil dár bhfoghlaimeoirí.

Glacann ionaid agus seirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna BOOCM páirt i réimse leathan gníomhaíochtaí comhoibritheacha ar roinnt cúiseanna éagsúla.

Comhoibriú le Páirtithe

Tá roinnt comhaontuithe comhoibritheacha i bhfeidhm ag ionaid agus seirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna BOOCM le heagraíochtaí comhpháirtíochta. I measc aidhmeanna na gcomhaontuithe seo, beartaítear méadú a dhéanamh ar dheiseanna dul chun cinn foghlaimeoirí ó na hionaid/seirbhísí seo chuig eagraíochtaí comhpháirtíochta faoi seach agus tacaíocht á tabhairt don fhoghlaimeoir ag an am céanna an t-aistriú sin a dhéanamh. Tá a leithéid de chomhaontú i bhfeidhm faoi láthair leis na hinstitiúidí seo a leanas:

 • Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain
 • Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan
 • Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
 • Coláiste San Aingeal, Sligeach
 • Institiúid Teicneolaíochta Shligigh

chomh maith le comhaontuithe le roinnt institiúidí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe.

Comhoibriú le Soláthraithe eile Breisoideachais agus Oiliúna

Tá an dá choláiste Breisoideachais agus Oiliúna de chuid BOOCM ina mbaill de Chomhaontas Breisoideachais agus Ardoideachais an Oirthuaiscirt (NEFHEA) lena n-áirítear soláthraithe Iar-Ardteistiméireachta i réigiún an Oirthuaiscirt, mar aon le hInstitiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan. Tá sé mar aidhm ag an gcomhaontas rochtain níos éasca ar an ardoideachas a éascú agus tacaíocht a thabhairt do dhul chun cinn gan uaim ón mBreisoideachas chuig an Ardoideachas. Déantar ionadaíocht ar BOOCM ar an Líonra FET2HE freisin a bhfuil sé mar aidhm aige conairí ón mBreisoideachas chuig an Ardoideachas a fhorbairt i measc braisle de chomhpháirtithe réigiúnacha oideachais. Déantar ionadaíocht ar ionaid bhreisoideachais agus oiliúna BOOCM ar roinnt fóram náisiúnta, lena n-áirítear an Fóram ETBI QA, Coiste Comhairleach Náisiúnta PLSS, Fóram Phríomhoidí ETBI PLC, agus Fóram Bhainisteoirí Ionad Oiliúna.

Comhoibriú le forais cháiliúcháin eile

Tá comhaontuithe dearbhaithe cáilíochta i bhfeidhm faoi láthair ag ionaid agus seirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna BOOCM le réimse foras cáiliúcháin, na cinn seo a leanas san áireamh:

 • City and Guilds of London Institute
 • ITEC
 • FDQ
 • CIBTAC
 • CIDESCO
 • BTEC/EDEXCEL/Pearson
 • COMPTIA
 • Microsoft Office Specialist
 • CompTIA
 • CISCO
 • IATI
 • TeicneoirÍ Cuntasaíochta Éireann (ATI)
 • An Roinn Oideachais – Ceird Shóisearach agus Shinsearach (Gruagaireacht) – SEC
 • Aontas Cógaiseoirí na hÉireann

I gcás go bhfuil comhaontuithe ann, tugtar faoi mheasúnuithe neamhDCCÉ i gcomhréir le rialacháin dearbhaithe cáilíochta an chomhlachta deimhniúcháin. Is féidir le foghlaimeoirí sonraí maidir leis na próisis a bhaineann le measúnuithe a fháil ón ionad/seirbhís Bhreisoideachais agus Oiliúna BOOCM iomchuí.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le comhoibriú agus forais cháiliúcháin, téigh chuig Próifíl ár Soláthraithe.