Fáilte ón bPríomhfheidhmeannach

Fáilte ón bPríomhfheidhmeannach

Fáilte ón bPríomhfheidhmeannach

Fáilte ón bPríomhfheidhmeannach

Fáilte go dtí an suíomh gréasáin nua de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin.  

Soláthraíonn Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin réimse cuimsitheach de sheirbhísí oideachais ar fud an Chabháin agus Mhuineacháin agus is é an soláthróir is mó é de sheirbhísí oideachais sa réigiún.   

Tá ról lárnach ag an údarás, a bunaíodh sa bhliain 2013, maidir le hoideachas agus oiliúint ardchaighdeáin a sholáthar sa réigiún, lena n-áirítear scoileanna dara léibhéal, Institiúidí Breisoideachais agus Ardoideachais, agus ionaid bhreisoideachais éagsúla d’aosaigh, a chuireann cláir oideachais agus oiliúna ar fáil chomh maith le Cúrsaí iar-Ardteistiméireachta, Ionaid Ógtheagmhála, Oideachas Allamuigh, Oideachas Príosúin, Oideachas sna hEalaíona agus Seirbhísí Óige.    

Cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin an fhoghlaim agus an foghlaimeoir i gcroílar a chuid seirbhísí oideachais.   

Mar fhreagairt ar riachtanais na ndaltaí, na bhfoghlaimeoirí, an phobail agus lucht gnó, cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin le rath sóisialta agus eacnamaíoch an réigiúin. Gabhann Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin air féin go gcomhlíonfaidh sé a chuid oibleagáidí maidir leis an Scéim Teanga.  

Tá súil agam go bhfaighidh tú léargas ón suíomh gréasáin seo ar an réimse leathan clár agus seirbhísí atá á dtairiscint againn.  

Mura n-aimsíonn tú an rud atá á lorg agat nó má tá tuilleadh eolais de dhíth ort, déan iarratas tríd an leathanach Déan Teagmháil Linn nó trí glaoch a chur ar Oifigí Riaracháin an Chabháin agus Mhuineacháin. 

Dr Fiona McGrath
Príomhfheidhmeannach 

Fáilte go dtí an suíomh gréasáin nua de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin.  

Soláthraíonn Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin réimse cuimsitheach de sheirbhísí oideachais ar fud an Chabháin agus Mhuineacháin agus is é an soláthróir is mó é de sheirbhísí oideachais sa réigiún.   

Tá ról lárnach ag an údarás, a bunaíodh sa bhliain 2013, maidir le hoideachas agus oiliúint ardchaighdeáin a sholáthar sa réigiún, lena n-áirítear scoileanna dara léibhéal, Institiúidí Breisoideachais agus Ardoideachais, agus ionaid bhreisoideachais éagsúla d’aosaigh, a chuireann cláir oideachais agus oiliúna ar fáil chomh maith le Cúrsaí iar-Ardteistiméireachta, Ionaid Ógtheagmhála, Oideachas Allamuigh, Oideachas Príosúin, Oideachas sna hEalaíona agus Seirbhísí Óige.    

Cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin an fhoghlaim agus an foghlaimeoir i gcroílar a chuid seirbhísí oideachais.   

Mar fhreagairt ar riachtanais na ndaltaí, na bhfoghlaimeoirí, an phobail agus lucht gnó, cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin le rath sóisialta agus eacnamaíoch an réigiúin. Gabhann Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin air féin go gcomhlíonfaidh sé a chuid oibleagáidí maidir leis an Scéim Teanga.  

Tá súil agam go bhfaighidh tú léargas ón suíomh gréasáin seo ar an réimse leathan clár agus seirbhísí atá á dtairiscint againn.  

Mura n-aimsíonn tú an rud atá á lorg agat nó má tá tuilleadh eolais de dhíth ort, déan iarratas tríd an leathanach Déan Teagmháil Linn nó trí glaoch a chur ar Oifigí Riaracháin an Chabháin agus Mhuineacháin. 

Dr Fiona McGrath
Príomhfheidhmeannach 

Ráiteas Físe 

Ráiteas Físe 

Tríd an bhfás agus an bhforbairt leanúnach, beidh BOO an Chabháin agus Mhuineacháin ina sholáthróir den scoth atá aitheanta go náisiúnta den fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus den fhoghlaim ó thaithí. Soláthróidh sé cláir ardchaighdeáin, dírithe ar fhoghlaimeoirí agus ábhartha dóibh, do bhonn cliant éagsúil, agus cinnteoidh sé go dtacófar lena gcliaint go léir chun go rachaidh siad chun cinn agus go mbainfidh siad barr a gcumais amach. Soláthrófar na seirbhísí agus na cláir in áiseanna atá optamach ar bhealach atá éifeachtúil agus éifeachtach.  

Ráiteas Misin

Ráiteas Misin

Timpeallacht foghlama atá gníomhach, dearfach agus ionchuimsitheach a chruthú, a fhorbairt agus a éascú laistigh de Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin, trí sheirbhísí ardchaighdeáin san oidcheas, san oiliúint agus i bfosheirbhísí a sheachadadh do gach aoisghrúpa agus do gach pobal, seirbhísí a chuireann leis an saol intleachtúil, sóisialta agus eacnamaíoch i gcontae an Chabháin agus Mhuineacháin.

Bunluachanna

Bunluachanna

Tá BOO an Chabháin agus Mhuineacháin tiomanta don bharr fheabhais i ngach gné de na seirbhísí a thairgeann sé. Ó thaobh éitis agus nádúir de, is eagraíocht í atá poiblí agus daonlathach, neamhpholaitiúil, neamhsheicteach agus tacaíonn sí leis an éagsúlacht. Is bunluach é cúram a dhéanamh d’fholláine agus d’fhorbairt na bhfoghlaimeoirí agus na foirne. 

Struchtúr Eagraíochta 

Struchtúr Eagraíochta 

organisation structure Irish Irish

Tacaíocht agus Forbairt Eagraíochtúil 

Tacaíocht agus Forbairt Eagraíochtúil 

Tacaíocht agus Forbairt Eagraíochtúil 

Tacaíocht agus Forbairt Eagraíochtúil 

Is cuid lárnach de sheirbhísí Bhord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin í an Rannóg um Thacaíocht agus Fhorbairt Eagraíochtúil. Tá ról ríthábhachtach ag an Rannóg seo maidir le seirbhísí neamhfhoghlama Bhord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin a sheachadadh. 

Tá ionaid riaracháin Bhord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin lonnaithe sa cheanncheathrú i Muineachán agus san fho-oifig sa Chabhán. Tá ról ríthábhachtach ag an dá oifig seo, agus cuireann siad ar chumas Oideoirí agus Oiliúnóirí díriú ar sheirbhísí oideachais a sheachadadh go díreach do dhaltaí sa réigiún thiar thuaidh. 

 Cinntíonn an rannóg seo go mbíonn taithí foghlama ardchaighdeáin ag gach páirtí leasmhar/dalta agus go bhfuil BOOCM nuálaíoch, freagrúil agus chun tosaigh sa Soláthar Oideachais agus Oiliúna. 

Soláthraíonn na hionaid riaracháin réimse iomlán de sheirbhísí agus tacaíochtaí faoi thrí cholún, ina bhfuil  

  1. Acmhainní Daonna, 
  2. Airgeadasagus,  
  3. Seirbhísí Corparáideacha,lena n-áirítear Talamh agus Foirgnimh, Comhlíonadh, Soláthar agus TF. 

Is príomhaidhm í den Rannóg um Thacaíocht agus Fhorbairt Eagraíochtúil a chinntiú go gcuireann an eagraíocht an dea-chleachtas i bhfeidhm i dtaca le Rialachas Corparáideach, agus go gcomhlíonann sí na riachtanais atá ann faoin reachtaíocht fhairsing a théann i bhfeidhm ar an eagraíocht. 

Oibríonn an Rannóg um Thacaíocht agus Fhorbairt Eagraíochtúil go dlúth leis an Stiúrthóir Scoile agus le Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna, chun a chinntiú go bhfuil na tacaíochtaí is fearr le fáil ag ár nInstitiúidí, ár Scoileanna agus ár nIonaid. Mar thoradh ar an struchtúr seo, tá réimsí freagrachta soiléire ann agus trédhearcacht maidir le cuntasacht agus caidrimh thuairiscithe. 

Berni Power
Stiúrthóir na Rannóige um Thacaíocht agus Fhorbairt Eagraíochtúil

Is cuid lárnach de sheirbhísí Bhord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin í an Rannóg um Thacaíocht agus Fhorbairt Eagraíochtúil. Tá ról ríthábhachtach ag an Rannóg seo maidir le seirbhísí neamhfhoghlama Bhord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin a sheachadadh. 

Tá ionaid riaracháin Bhord Oideachais agus Oiliúna Chabháin agus Mhuineacháin lonnaithe sa cheanncheathrú i Muineachán agus san fho-oifig sa Chabhán. Tá ról ríthábhachtach ag an dá oifig seo, agus cuireann siad ar chumas Oideoirí agus Oiliúnóirí díriú ar sheirbhísí oideachais a sheachadadh go díreach do dhaltaí sa réigiún thiar thuaidh. 

 Cinntíonn an rannóg seo go mbíonn taithí foghlama ardchaighdeáin ag gach páirtí leasmhar/dalta agus go bhfuil BOOCM nuálaíoch, freagrúil agus chun tosaigh sa Soláthar Oideachais agus Oiliúna. 

Soláthraíonn na hionaid riaracháin réimse iomlán de sheirbhísí agus tacaíochtaí faoi thrí cholún, ina bhfuil  

  1. Acmhainní Daonna, 
  2. Airgeadasagus,  
  3. Seirbhísí Corparáideacha,lena n-áirítear Talamh agus Foirgnimh, Comhlíonadh, Soláthar agus TF. 

Is príomhaidhm í den Rannóg um Thacaíocht agus Fhorbairt Eagraíochtúil a chinntiú go gcuireann an eagraíocht an dea-chleachtas i bhfeidhm i dtaca le Rialachas Corparáideach, agus go gcomhlíonann sí na riachtanais atá ann faoin reachtaíocht fhairsing a théann i bhfeidhm ar an eagraíocht. 

Oibríonn an Rannóg um Thacaíocht agus Fhorbairt Eagraíochtúil go dlúth leis an Stiúrthóir Scoile agus le Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna, chun a chinntiú go bhfuil na tacaíochtaí is fearr le fáil ag ár nInstitiúidí, ár Scoileanna agus ár nIonaid. Mar thoradh ar an struchtúr seo, tá réimsí freagrachta soiléire ann agus trédhearcacht maidir le cuntasacht agus caidrimh thuairiscithe. 

Berni Power
Stiúrthóir na Rannóige um Thacaíocht agus Fhorbairt Eagraíochtúil