Grúpaí na nÓg

Grúpaí na nÓg

Riarann BOO An Chabháin agus Mhuineacháin breis agus €1 milliún in aghaidh na bliana thar ceann Aonad Gnóthaí Óige na Roinne Leanaí, Comhionannais, Míchumais agus Óige do thionscnaimh oibre don óige ar fud An Chabháin agus Mhuineacháin.

UBU – Siad Your Space for Place (Do Spás Do Áit) agus Scéimeanna na n-Ionad Faisnéise don Óige an phríomhscéim le haghaidh soláthar an obair óige atá spriocdhírithe faoi stiúir foirne, maidir le tionscadail lasmuigh den scoil. Rinne BOO An Chabháin agus Mhuineacháin maoiniú a riar do 4 UBU, 1 IFÓ agus tacaíonn siad le 1 Chlár Foghlama Malartach a chur ar fáil.

Tá sé mar aidhm ag na tionscnaimh obair an óige le cúnamh deontais acu forbairt phearsanta agus shóisialta na ndaoine óga a éascú chun a gcuid acmhainneachta a bhaint amach agus an t-eolas, na scileanna agus na dearcaí is gá a thabhairt dóibh chun tabhairt faoi ghníomhartha a fhreagraíonn dá mianta féin agus chun freagrachtaí a ghlacadh laistigh dá bpobail áitiúla.

Grúpaí na nÓg

Grúpaí na nÓg

Tá thart ar 121 Grúpa Óige faoi stiúir Oibrithe Deonacha cláraithe le BOO An Chabháin agus Mhuineacháin. Is iad na príomheagraíochtaí óige deonacha Scouting Ireland, Irish Girl Guides, Foróige, Youth Work Ireland, Girls Friendly Society, Boy/Girls Brigade, Catholic Guides of Ireland, Macra na Feirme, No Name Club agus éagsúlacht de ghrúpaí speisialtóireachta níos lú agus clubanna neamhspleácha óige.

Image of Youth Supports in Cavan

Image of Youth Supports in Monaghan

Seo thíos liosta de na Tionscadail atá faoi stiúir Foirne arna riar ag BOOCM:

Físeáin Ghrúpa Óige

Físeáin Ghrúpa Óige

Alternative Learning Programme Cavan and Monaghan

Cavan and Monaghan Rainbow Youth: CAMRY

Bounce Back South-East Cavan

Bounce Back West Cavan

Journeys Cavan and Monaghan

ISPCC Monaghan Project

Include Youth Service: Clones, Ballybay and Castleblayney

Youth Information Centre Carrickmacross and Castleblayney

Planet Youth Cavan and Monaghan