Na hEalaíona Áitiúla san Oideachas

Na hEalaíona Áitiúla san Oideachas

Sonraítear agus tacaítear sa “Chairt Ealaíon san Oideachas” leis an ról riachtanach atá ag ealaíon in oideachas, agus léirítear go gcuireann sé ar chumas mac léinn dul chun cinn a dhéanamh ar scoil agus san ionad oibre.

Seo a leanas ceann den 5 Cholún deClár Éire Ildánach/Creative Ireland Programme 2017 – 2022 Scód a ligean le Cumas na Cruthaitheachta i ngach Leanbh. RéasúnaíochtCreative Ireland.

Ceanglaíonn cur chun feidhme chuspóirí na cairte agus Éire Ildánach comhpháirtíocht agus comhoibriú idir earnáil na n-ealaíon, an oideachais, an ghnó, an daonchairdis agus an rialtais, a bhfuil raon agus tionchar náisiúnta acu mar aon le comhpháirtíochtaí stáit agus áitiúla a thacaíonn le beartais oideachais atá ag tacú leis na healaíona san oideachas.

Tá nasc chuig “An Chairt Ealaíon san Oideachas” le fáil thíos An Chairt Ealaíon san Oideachas

Réasúnaíocht

Is í an réasúnaíocht a bhaineann le LAEP a bhunú agus a fhorbairt i réigiún CMETB caidreamh nua a chothú agus tacú le caidreamh a fhorbróidh freagracht chomhroinnte as soláthar ealaíon san oideachas a thacaíonn leis na hamharc-ealaíona, na taibh-ealaíona agus na healaíona liteartha.

Spriocanna agus Cuspóirí

Spriocanna agus Cuspóirí

Mar phríomhpháirtí i gComhpháirtíocht Ealaíon san Oideachas, déanfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin (CMETB), i gcomhpháirt le Comhairle Contae an Chabháin agus Comhairle Contae Mhuineacháin, an méid seo a leanas:

 • Tacófar le forbairt comhpháirtíochta le freagracht chomhroinnte as cleachtas ealaíona san oideachas a sholáthar
 • Forbrófar Campas Oideachais Mhuineacháin mar mhol / ionad bairr feabhais le haghaidh Ealaíona san Oideachas laistigh de CMETB
 • Forbrófar agus soláthrófar clár bliantúil a gcuireann leanaí agus daoine óga spéis ann, leanaí i seirbhísí luathbhlianta, i ranganna sinsearacha agus sóisearacha, mic léinn idirbhliana agus mic léinn na sraithe sinsearaí
 • Bunófar comhpháirtíochtaí nua agus comhfhiontair idir ealaíontóirí gairmiúla, eagraíochtaí ealaíne, institiúidí cultúrtha, oifigigh ealaíon údaráis áitiúil agus soláthraithe ealaíon eile, ag féachaint do na tacaíochtaí airgeadais atá ar fáil faoi láthair
 • Tacófar le ARIS – Arts Rich Schools, trí scoileanna a áiríonn na healaíona mar ghné lárnach de phobal na scoile a spreagadh agus aitheantas a thabhairt dóibh
 • Forbairt ghairmiúil leanúnach (CPD) a fhorbairt ar mhaithe le heispéiris oideachais ar ardchaighdeán ealaíon san oideachas a sholáthar do chách
 • Cruthaitheacht agus úinéireacht a chothabháil agus tacú leis
 • Cumarsáid éifeachtach a chinntiú
 • Foghlaim agus meastóireacht a fheabhsú
 • Tacú le foghlaim, meastóireacht agus monatóireacht mar chuid lárnach den LAEP nua agus teorainneacha solúbtha a sholáthar le haghaidh athraithe más gá

Treoirphrionsabail le haghaidh Forbairt Chomhpháirtíocht Ealaíon san Oideachas Áitiúil CMETB

Soláthraíonn LAEP CMETB deis chun cur chuige idirghníomhaireachta a bhunú chun plé agus cur chun feidhme i bhforbairt beartais Ealaíon san Oideachas a chumasú agus a éascú, trí chomhar agus comhoibriú comhpháirtíochta. Tá na 5 réimse seo a leanas sainaitheanta mar réimsí tábhachtacha i gcomhthéacs fhorbairt na Comhpháirtíochta:

 1. Ionadaíocht
 2. Straitéis
 3. Struchtúr agus Téarmaí Tagartha
 4. Inbhuanaitheacht
 5. Meastóireacht

Ionadaíocht

Tá sé beartaithe ag CMETB LAEP a fhorbairt laistigh de Réigiún CMETB. Bunófar Coiste Stiúrtha. Páirteach sa Phríomhchoiste Stiúrtha ar dtús beidh:

 • CMETB (Príomhpháirtí)
 • Comhairle Contae an Chabháin agus Comhairle Contae Mhuineacháin
 • Ionad Oideachais Múinteoirí (An Cabhán agus Muineachán)

Forbrófar an Coiste agus beidh níos mó daoine páirteach ann. Tá an cur chuige seo riachtanach d’fhonn a chinntiú go bhfuil gach páirtí leasmhar ábhartha san áireamh agus a chinntiú go gcuirfidh an pobal áitiúil a bhfuil seirbhísí LAEP CMETB ag freastal air spéis ann, agus go mbeidh dlisteanacht, inbhuanaitheacht agus ábharthacht luaite leis. BOO Chabháin agus Mhuineacháin Tá CMETB airdeallach ar an obair atá á déanamh ag na heagraíochtaí comhpháirtíochta éagsúla i dtéarmaí cabhrú le forbairt LAEP CMETB, e.g. tacaíochtaí oideachais, tacaíochtaí ealaíne, forbairt ghairmiúil leanúnach (CPD) ealaíon san oideachas, tacaíochtaí airgeadais, tacaíochtaí oibríochtúla agus cur chun feidhme.

Déan Teagmháil Linn

Joanne Brennan, Oifigeach Ealaíon san Oideachas

A: Amharclann Garage Campas Oideachais Mhuineacháin Cnoc an ChonnaidhMuineachán
T: 047 39777
R: joannebrennan@cmetb.ie