An Rannóg Óige agus Folláine

An Rannóg Óige agus Folláine

Is é an sainmhíniú a thugtar san Acht um Obair don Aos Óg, 2001 ar Obair don Ógra clár pleanáilte oideachais atá deartha ar mhaithe le cabhrú le agus feabhas a chur ar fhorbairt phearsanta agus shóisialta daoine óga trína rannpháirtíocht dheonach, agus atá:

a) comhlántach lena n-oideachas agus oiliúint fhoirmiúil; agus
b) atá curtha ar fáil ag eagraíochtaí deonacha oibre don ógra, go príomha.

Tairbhí na hoibre don ógra do dhaoine óga

Torthaí forbartha pearsanta agus sóisialta: scileanna cumarsáide, muinín agus gníomhú, pleanáil agus réiteach faidhbe, caidreamh, cruthaitheacht agus samhlaíocht, éirim mhothúchánach.

Cad a Dhéanaimid

Cad a Dhéanaimid

Cúnamh agus tacaíocht a sholáthar do na heagraíochtaí oibre óige agus do chlubanna/grúpaí faoi stiúir na n-oibrithe deonacha sa Chabhán agus i Muineachán

Deontais a bhaineann leis an ógra a riar ón Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Imeasctha agus Óige (an RLCMLÓ) agus ó ghníomhaireachtaí reachtúla eile

Cuir an Creat Caighdeán Cáilíochta Náisiúnta (NQSF) i bhfeidhm le haghaidh obair óige

Páirt a ghlacadh in obair Choiste Seirbhísí Leanaí agus Daoine Óga an Chabháin agus Mhuineacháin (CYPSC)

Páirt a ghlacadh i gcoistí nó i ngrúpaí eile a bhaineann le hóige

Próifíliú limistéir agus anailís ar riachtanais óige a dhéanamh agus riachtanais seirbhíse a fhorbairt

Tacú le Coiste Oibre don Ógra BOOCM agus moltaí a dhéanamh ar a fheabhas a éiríonn le feidhmeanna oibre don ógra an BOO

Cas leis an bhFoireann

Cas leis an bhFoireann

Oifigeach Forbartha Óige & Folláine

Oifigeach Forbartha Óige & Folláine

Maureen McIntyre
T: Cavan Office 049 4330144
T: Monaghan Office 047 30888 ext. 175
R: maureenmcintyre@cmetb.ie

Tacaíocht agus Comhlíonadh Óige

Tacaíocht agus Comhlíonadh Óige

Sonya McQuaid
T: Monaghan Office 047 30888 Ext. 176
R: sonyamcquaid@cmetb.ie

Tacaíocht agus Airgeadas Óige

Tacaíocht agus Airgeadas Óige

Úna Rudden
T: Cavan Office 049 4330144 Ext. 210
R: unarudden@cmetb.ie

Scéim Deontas Mionchlub Óige chun tacaíochtaí breise aon uaire a sholáthar 2022

Scéim Deontas Mionchlub Óige chun tacaíochtaí breise aon uaire a sholáthar 2022

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Muineacháin ag tabhairt cuireadh d’iarratais ar scéim Deontais an Chlub Óige Mionchlub chun tacaíochtaí breise aonuaire a sholáthar 2022

Tá an scéim oscailte do na seirbhísí óige/ionaid óige nó clubanna óige sin atá ag feidhmiú nó a fheidhmeoidh le linn 2022 faoi na ceannteidil seo a leanas:

• eagraíocht mhaoinithe a fhaigheann cistí óige spriocdhírithe
• Ionaid Faisnéise Óige arna maoiniú trí dheontais faofa DCEIY
•Club/eagraíocht óige atá i dteideal iarratas a dhéanamh ar dheontas nó atá ag fáil deontais faoin Scéim Deontas Club Óige Áitiúil

Beidh maoiniú deontais ar fáil don méid seo a leanas:
• Gníomhaíochtaí a bhaineann le hóige, lena n -áirítear turais, imeachtaí srl
• Cothabháil – go háirithe aon chothabháil a cuireadh siar mar gheall ar bhrúnna costais
• Ceannacháin Oibriúcháin nó Riaracháin Neamh-Chaipiteal nó Costais Mhéadaithe go mór lasmuigh de rialú na heagraíochta
• Costais an Chláir – Go háirithe aon ghníomhaíochtaí a bhí le cur siar nó i mbaol mar gheall ar bhrúnna costais lasmuigh de rialú na heagraíochta
• Oiliúint foirne
• Oiliúint Deonach do Chlubanna Óige (m.sh. Meantóireacht, Garchabhair, Leanaí First, Ginearálta Riarachán)

Dáta deiridh d’iarratais: 12 meán lae Dé Luain 17 Deireadh Fómhair

Foirm iarratais ar líne

Nótaí treorach a íoslódáil

Eolas ar Sheirbhísí Óige

Eolas ar Sheirbhísí Óige

Téarmaí Tagartha Choiste Oibre don Ógra BOOCM

Liosta atá sa tábla seo a leanas de na baill de chuid Choiste Oibre don Ógra Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin (BOOCM).

 1. Sarah O’Reilly, Comhalta Boird BOOCM
 2. April Anna Barker, Comhalta Boird BOOCM
 3. Colm Carthy, Comhalta Boird BOOCM
 4. Garda Pat Merrick, Oifigeach Idirchaidrimh don Óige An Garda Síochána, Muineachán
 5. Conan O’Neill-McDermott, Seirbhísí don Ógra Theach an Scotaigh
 6. Barry Mc Skeane, CAMRY
 7. Ste Corrigan, CSLDÓ an Chabháin
 8. Collette Deeney, CSLDÓ Mhuineacháin
 9. Garda Edel Gilliland, Oifigeach Idirchaidrimh don Óige An Garda Síochána, an Cabhán
 10. Fiona Mc Entee, Comhairle na nÓg Oifigeach Óige, Comhairle Contae Mhuineacháin
 11. Linda Pinkster, Stiúrthóir Oideachais agus Oiliúna (BOO), BOOCM
 12. John Kearney, Príomhfheidhmeannach, BOOCM

Comhaontaíodh ar Mheabhrán Tuisceana (MT) go luath in 2017 idir an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Imeasctha agus Óige (an RLCMLÓ agus Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ). Leagtar amach sa mheabhrán seo, i measc rudaí eile, ról an RLCMLÓ agus BOOÉ faoi mar a ndéantar cur síos air sa mhír seo.

Bunaíodh an RLCMLÓ i Meitheamh 2011 agus is é an phríom-Roinn lena ndéanann BOOanna tuairisciú maidir lena bhfeidhmeanna oibre don ógra. Tá sainordú aige maidir le beartas agus soláthar seirbhíse do leanaí agus daoine óga. Tá roinnt snáitheanna gaolmhara ann, seirbhísí uilíocha agus spriocdhírithe a sholáthar go díreach san áireamh, agus oibriú le comhchuibhiú an bheartais agus an tsoláthair ábhartha a bhaint amach ar fud an Rialtais chun feabhas a chur ar thorthaí do leanaí, daoine óga agus teaghlaigh.

Bronnadh freagracht reachtaíochta faoin Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013 ar BOO an Chabháin agus Mhuineacháin chun; “tacú le soláthar, comhordú, riarachán agus measúnú ar sheirbhísí oibre don ógra ina limistéar feidhme agus an fhaisnéis sin a sholáthar a d’fhéadfadh an tAire don RLCMLÓ a iarraidh maidir leis an tacaíocht sin.”(Alt 10 (1) (j)

1. Tacú leis an méid seo a leanas a sholáthar:

 • Tionscadail faoi stiúir na foirne ar fud an Chabháin agus Mhuineacháin
 • Scéimeanna deontais a thabhairt isteach – Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla (an SDCÓÁ); Deontas Trealaimh do Chlubanna Óige Áitiúla (DTCÓÁ); Tionscnaimh Chaipitil Óige, Aonuaire Covid, Spriocdhírithe Infhostaitheachta Óige
 • Obair don Ógra i limistéar oibríochtúil BOO an Chabháin agus Mhuineacháin.
 • Forbróidh Coiste Oibre don Ógra BOO an Chabháin agus Mhuineacháin Plean Oibre don Ógra atá curtha ar an eolas ag an Straitéis Óige Náisiúnta / an Creat Beartais Óige Náisiúnta, Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile (2014-2020).

Tacaíocht agus Soláthar nach gcuireann an RLCMLÓ ar fáil:

 • Tuistiú an Chabháin
 • Tuistiú Mhuineacháin
 • An Tascfhórsa Drugaí agus Alcóil sa Chabhán agus i Muineachán
 • Coiste Seirbhísí do Leanaí agus Daoine Óga an Chabháin agus Mhuineacháin
 • Grúpa Oibre Idirghníomhaireachta Óige Bhéal Tairbirt – an Cabhán
 • Clár Rochtana IAT sa Chabhán agus i Muineachán
 • An Cabhán agus Muineachán Sláintiúil

2. Comhordú

 • Líonraí Óige sa Chabhán agus i Muineachán
 • Anailís ar riachtanais áitiúla / bearnaí a shainaithint faoi mar a chuirtear in iúl i dtuarascálacha ar dhul chun cinn an RLCMLÓ, etc.
 • Comhoibriú idirghníomhaireachta le gníomhaireachtaí agus grúpaí ar nós Tusla, Coistí Seirbhísí do Leanaí agus Daoine Óga, Grúpaí Forbartha Áitiúla an Chiste Saoráidí agus Seirbhísí do Dhaoine Óga (an CSSDÓ), Tascfhórsaí Drugaí agus Alcóil, Sheirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig, údaráis áitiúla, FSS, Chomhairle na nÓg, scoileanna, Ógtheagmhála agus eagraíochtaí eile, faoi mar is cuí.
 • Tacú agus cur le hoideachas foirmiúil.

3. Riarachán

Tionscadail atá Cistithe ag an RLCMLÓ: Cuireann BOOCM feidhm riaracháin, mhaoirseachta agus rialachais ar fáil do na tionscadail seo a leanas atá cistithe ag an RLCMLÓ;

Tionscadail Seirbhíse don Ógra Mhuineacháin

 • Tionscadal Chumann na hÉireann um Chosaint Leanaí (ISPCC) Mhuineacháin – a chistítear trí scéim cistithe UBU D’Áit, Do Spás (https://ubu.gov.ie/) agus a bhainistíonn an ISPCC
 • Seirbhís don Ógra Include – a chistítear trí scéim cistithe UBU D’Áit, Do Spás agus a bhainistíonn Obair d’Ógra Éireann
 • Ionad Faisnéise don Ógra – a chistítear tríd an IFÓ agus a bhainistíonn Obair d’Ógra Éireann

Tionscadail Seirbhíse don Ógra an Chabháin

Tionscadal don Óige nach bhfuil cistithe ag an RLGÓ: Cuireann BOOCM feidhm riaracháin, mhaoirseachta agus rialachais ar fáil faoi láthair do na tionscadail seo a leanas nach bhfuil cistithe ag an RLCMLÓ;

Tionscadail Seirbhíse don Ógra Mhuineacháin

 • Journeys Monaghan – a chistítear tríd an FCSAE agus a bhainistíonn Obair d’Ógra Éireann
 • Snáithe 3 Éire Shláintiúil – Gníomhartha CSLDÓ Mhuineacháin – atá cistithe ag Pobal

Tionscadail Seirbhíse don Ógra an Chabháin

 • Journeys Cavan – a chistítear tríd an FCSAE agus a bhainistíonn Obair d’Ógra Éireann
 • Snáithe 3 Éire Shláintiúil – Gníomhartha CSLDÓ an Chabháin – atá cistithe ag Pobal

Riarann BOO an Chabháin agus Mhuineacháin an Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla agus tugann siad faoi Chaighdeáin Cháilíochta do Ghrúpaí Óige faoi stiúir Oibrithe Deonacha thar ceann an RLCMLÓ. Riartar scéimeanna bliantúla aonuaire, e.g. Caipiteal Óige agus Infhostaitheacht Óige freisin.

4. Measúnú

Creat na gCaighdeán Náisiúnta Cáilíochta

Tabhairt isteach agus tacú le Creat na gCaighdeán Náisiúnta Cáilíochta a chur i bhfeidhm do sheirbhísí oibre don ógra atá cistithe ag an RLCMLÓ. Is é an cuspóir atá aige cabhrú le heagraíochtaí oibre don ógra chun láidreachtaí agus limistéir a shainaithint atá le forbairt ina seirbhísí agus chun dul chun cinn a thagarmharcáil dá réir. Agus amhlaidh déanta acu, glacann seirbhísí cur chuige struchtúrach agus forbartha i leith measúnú a dhéanamh ar sholáthar oibre don ógra, scrúdú a dhéanamh ar a leibhéal, tionchar agus éifeachtúlacht. Is é ról an BOO an próiseas seo a éascú agus a mhaoirsiú le seirbhísí oibre don ógra atá cistithe ag an RLCMLÓ ina limistéar oibríochtúil.

Na Caighdeáin Cháilíochta Náisiúnta do Ghrúpaí Óige faoi stiúir Oibrithe Deonacha

Mar gheall gur gnách go ndéanann tionscadail faoi stiúir na foirne dul chun cinn go dtí an CCNC, thug an Roinn sraith Caighdeáin Cháilíochta Náisiúnta do Ghrúpaí Óige faoi stiúir Oibrithe Deonacha isteach. Cruthaíonn siad deis do ghrúpaí óige lena thaispeáint a dtiomantas do dhea-chleachtas agus do chláir agus gníomhaíochtaí ardchaighdeáin a sholáthar a fhreastalaíonn ar riachtanais agus ionchais a gcomhaltaí óga. Tá ar na grúpaí óige go léir a chistítear tríd an Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla chun tabhairt faoin bpróiseas caighdeán.

Na Caighdeáin Cháilíochta Náisiúnta d’Obair don Ógra

Thug an RLCMLÓ Creat na gCaighdeán Náisiúnta Cáilíochta (CCNC) d’obair don ógra isteach in Eanáir 2011. Uirlis tacaíochta, forbartha agus mheasúnaithe é seo, go príomha, a sholáthraíonn an deis do sheirbhísí don ógra a gcleachtas oibre don ógra a chur in iúl trí fhriotal coiteanna. Tá feabhsú ar dhea-chleachtas mar thoradh ar an CCNC a chur i bhfeidhm agus tá sé ag dul i ngleic fiú níos mó agus ar bhealach níos cost-éifeachtúla le riachtanais forbartha daoine óga.

Is é an réasúnaíocht atá le tionscnamh an CCNC a fhorbairt an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • Uirlis tacaíochta agus forbartha a sholáthar d’eagraíochtaí agus tionscadail
 • Caighdeáin a bhunú i gcleachtas agus obair don ógra a sholáthar
 • Bonn fianaise breise a sholáthar d’obair don ógra
 • A chinntiú go n-úsáidtear acmhainní go héifeachtach san earnáil oibre don ógra
 • Bonn a sholáthar chun measúnú a dhéanamh ar bhonn uile-eagraíochta.

Baineann an CCNC leis na seirbhísí/tionscadail agus cláir oibre don ógra go léir atá faoi stiúir na foirne atá á gcistiú faoi na scéimeanna seo a leanas de chuid an RLCMLÓ:

 • Scéim Deontais na Seirbhíse don Óige
 • UBU D’Áit, Do Spás
 • Ionaid Eolais don Ógra

Tá tacaíocht agus treoir do sheirbhísí oibre don ógra áitiúla á soláthar ag Oifigeach (don Ógra/Idirchaidrimh) an BOO áitiúil.

Tá Lámhleabhar an CCNC ar fáil anseo

Grúpa Óige Deonach a Bhunú

Oibriú go Sábháilte i gClub Óige – Treoir do Cheannairí faoi conas timpeallacht shábháilte a chruthú Comhairle Náisiúnta na nÓg – https://www.youth.ie/wp-content/uploads/2018/11/NYCI-Working-Safely-in-a-Youth-Club.pdf

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána – CAITHFIDH na hoibrithe deonacha go léir i ngrúpa óige Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a dhéanamh. Is féidir é seo a dhéanamh tríd an eagraíocht a bhfuil an grúpa cleamhnaithe leis. I gcás grúpaí neamhchleamhnaithe, déan teagmháil, le do thoil, le hIonad Oibrithe Deonacha an Chabháin – https://volunteercavan.ie/ nó Ionad Oibrithe Deonacha Mhuineacháin – https://volunteermonaghan.ie/

CAITHFIDH gach oibrí deonach tabhairt faoi Oiliúint ar Chosaint Leanaí. Féach, le do thoil, Cosaint Leanaí (Clár Ríomhfhoghlama Tús Áite do Leanaí Tusla –https://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-programme/)

Treoirlínte an RGCS – moltar, má tá do ghrúpa óige cleamhnaithe le heagraíocht, go leanann tú a dTreoirlínte de chuid an RGCS. II gcás grúpaí neamhchleamhnaithe, déan teagmháil, le do thoil, le hIonad Oibrithe Deonacha an Chabháin https://volunteercavan.ie/ nó Ionad Oibrithe Deonacha Mhuineacháin – https://volunteermonaghan.ie/ chun teacht ar chomhairle agus treoir.

Teastaíonn Foirmeacha Samplacha i nGrúpa Óige atá faoi stiúir Oibrithe Deonacha

Foirm Thimpiste/Thuairisce Teagmhais; an Ráiteas um Chosaint Leanaí agus Measúnú Riosca; Foirm an RGCS; Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta; Foirm Thoilithe Tuismitheora agus Leighis; Bileog Sínithe Isteach

An Scéim Deontais do Chlubanna Óige – Critéir Cháilitheachta agus Iarratas

Tacaíonn an Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla (an SDCÓÁ) le gníomhaíochtaí club/grúpa óige faoi stiúir oibrithe deonacha ar leibhéal áitiúil. Tá an Scéim, a sholáthraíonn cúnamh deontais i dtreo na gcostas a bhíonn ar chlubanna/ghrúpaí a reáchtáil, cistithe go páirteach ag fáltais an Chrannchuir Náisiúnta. Soláthraíonn an RLCMLÓ cistiú don Scéim agus riarann Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) an scéim thar ceann an RLGÓ. Fógraíonn BOOanna an Scéim go háitiúil ar bhonn bliantúil, agus tugtar cuntas ar chuspóir an deontais agus ar na critéir cháilitheachta.

Tacaíonn an Scéim le gníomhaíochtaí club/grúpa do dhaoine óga; tugtar tús áite do chlubanna/ghrúpaí a fhreastalaíonn ar dhaoine óga idir 10 agus 21 bliain d’aois. Is é príomhdhíriú na Scéime chun cabhrú le clubanna/grúpaí óige áitiúla faoi stiúir oibrithe deonacha a sholáthraíonn clár gníomhaíochtaí oibre don ógra do dhaoine óga. Anuas air sin, bíonn clubanna/grúpaí eile a oibríonn le daoine óga, ach nach bhfuil obair don ógra a soláthar acu go sonrach, i dteideal iarratas a dhéanamh ar chistiú faoin Scéim. In 2017, rinne an RLCMLÓ na Caighdeáin Cháilíochta Náisiúnta do Ghrúpaí Óige faoi stiúir Oibrithe Deonacha a chuimsiú sa Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla. Forbraíodh na caighdeáin cháilíochta náisiúnta seo chun tacú le agus barr feabhais a chur ar obair dheonach le daoine óga. Critéir do cháilitheacht: Is é príomhdhíriú na Scéime chun cabhrú le clubanna/grúpaí óige áitiúla faoi stiúir oibrithe deonacha a sholáthraíonn clár gníomhaíochtaí oibre don ógra do dhaoine óga. Anuas air sin, bíonn clubanna/grúpaí eile a oibríonn le daoine óga, ach nach bhfuil obair don ógra á soláthar acu go sonrach, i dteideal iarratas a dhéanamh ar chistiú LYCGS.

Le bheith incháilithe do chistiú ón Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla, caithfidh an club/grúpa na critéir seo a leanas a shásamh:

 • Caithfidh sé a bheith faoi stiúir oibrithe deonacha agus caithfidh sé a bheith bunaithe ar rannpháirtíocht dheonach daoine óga.
 • Caithfidh 75% de chomhaltaí an chlub/ghrúpa a bheith níos óige ná 21 bliain.
 • Caithfidh sé a bheith in ann cuntas soiléir a thabhairt ar na tairbhí a bhaineann le bheith mar bhall den chlub/ghrúpa do dhaoine óga a ghlacann páirt i gcláir.
 • Caithfidh an club/grúpa cloí leis na riachtanais a leagtar amach i Mír 2 den Fhoirm Iarratais.
 • Caithfidh an club/grúpa duine ainmnithe idirchaidrimh (DAI) a bheith acu le haghaidh cúrsaí um chosaint leanaí.
 • Caithfidh nósanna imeachta scríofa a bheith ag an gclub/ngrúpa ina leagtar amach na socruithe um chosaint leanaí a oiriúnaítear do chineál theagmháil na heagraíochta le leanaí agus a chomhlíonann na riachtanais a dtugtar cuntas orthu in Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta maidir le Cosaint agus Leas Leanaí (an RLGÓ, 2011).
 • Caithfidh go ndearnadh grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána ar gach oibrí deonach fásta a oibríonn le daoine óga sula dtosaíonn siad le hobair dheonach a dhéanamh.
 • Caithfidh cumhdach cuí árachais a bheith i bhfeidhm.
 • Caithfidh rochtain a bheith ag oibrithe deonacha ar fhearas garchabhrach agus caithfidh gur féidir leo a bheith in ann é a úsáid i gceart.
 • Caithfidh Ráiteas, Beartas nó Nósanna Imeachta Sláinte agus Sábháilteachta a bheith ag an gclub/ngrúpa. (Nóta: baineann seo le clubanna/grúpaí a bhfuil úinéireacht acu ar áitreabh. Caithfidh clubanna/grúpaí nach bhfuil úinéireacht acu ar áitreabh a dheimhniú gur léigh siad agus go n-oibríonn siad agus aird ar Bheartas Sláinte agus Sábháilteachta an fhoirgnimh.)
 • Caithfear faisnéis ar gach gné de thrí Chaighdeán an NQSVlYG a chur san áireamh i bhfreagairt d’Fhoirme Iarratais.

Tabhair faoi deara, le do thoil, níl clubanna/grúpaí a dhíríonn go príomha ar spórt incháilithe chun cistiú a fháil faoi théarmaí na scéime seo.

An Cabhán:

Muineachán:

Nuacht Óige

Nuacht Óige
Seven youths with hands joined

23/02/2022

Youth

Local Youth Club Grant Scheme 2022

Three youths jumping

23/02/2022

Youth

Tender Call for Youth Service UBU New Services 2022 – Cavan Town

Collage of Youth Services Image

02/02/2022

Youth

Visits to Community Groups That Benefited from MAEDF Funding.